Czy ratownik medyczny karetki systemowej (podstawowej, specjalistycznej) może w tym samym czasie pełnić dyżur w karetce i na szpitalnym oddziale ratunkowym (jako personel podstawowy)?

W naszym zakładzie pracy zespołom wyjazdowym karetek wydano służbowe polecenie pracy na oddziale polegającej np. na zawożeniu pacjentów na inne oddziały, do pracowni rtg, laboratorium etc. Czynności te powinniśmy wykonywać, gdy nie mamy wyjazdów. Od momentu wprowadzenia takiej organizacji wyjazdy karetek opóźniły się znacząco i często dochodzi do sytuacji, że dyspozytor nie może zlokalizować zespołu karetki na terenie szpitala, ponieważ wykonuje prace w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego.


Ratownik medyczny karetki systemowej (podstawowej, specjalistycznej) nie powinien w tym samym czasie pełnić dyżuru w karetce i na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Stosownie do treści § 6 ust. 4 pkt 1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), osoby udzielające świadczeń zakontraktowanych przez Fundusz w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń w harmonogramie pracy, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy. Tymczasem szpitalny oddział ratunkowy (SOR) oraz zespół ratownictwa medycznego stanowią odrębne jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Opisany więc w pytaniu stan organizacji pracy jest nieprawidłowy.