1. Wstęp
Przyjęte rozwiązania w zakresie przekazywania podmiotom tworzącym dotacji za przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (konstrukcja wsparcia) są wzorowane (z pewnymi modyfikacjami) na rozwiązaniach przyjętych w programie wieloletnim Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia uchwalonym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r.

2. Adresaci wsparcia finansowego w formie dotacji

Krąg podmiotów mogących zostać beneficjentami wsparcia finansowego w formie dotacji udzielanej w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej u.dz.l. – jest szerszy od kręgu adresatów przewidzianych postanowieniami programu wieloletniego. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. Program ten adresowany był jedynie do jednostek samorządu terytorialnego będących organami tworzącymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wsparcie finansowe poprzez dotację przewidzianą ustawą adresowane jest do podmiotów tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Podmiotami tworzącymi w rozumieniu ustawy są podmioty albo organy, które utworzyły (prowadzą) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Podmiotami tymi są podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 1–3b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), obowiązującej do dnia 30 czerwca 2011 r., tj.:
• minister lub centralny organ administracji rządowej;
• wojewoda;
• jednostka samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo;
• publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;
• Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Najliczniejszą potencjalną grupą beneficjentów wsparcia finansowego, tj. dotacji, są jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny jest organem tworzącym dla największej liczby funkcjonujących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

3. Termin przekształcenia i złożenia wniosku jako warunek uzyskania dotacji
Postępowanie w sprawie udzielenia podmiotowi tworzącemu dotacji regulowane jest przepisami działu VIII u.dz.l. „Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe”. Sam fakt umieszczenia przez ustawodawcę przepisów odnoszących się do dotacji w tej jednostce redakcyjnej ustawy wprost sugeruje, że postępowanie w sprawie dotacji będzie ograniczone czasowo, tj. tylko w określonym okresie czasu podmioty będą mogły skorzystać z tej formy wsparcia finansowego. O dotację celową podmiot tworzący będzie mógł się ubiegać tylko w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., co wprost wynika z art. 196 ust. 1 u.dz.l. Pozyskanie przez podmiot dotacji warunkowane jest złożeniem przez ten podmiot wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Termin ten jako termin prawa materialnego nie będzie podlegał przywróceniu. Zgodnie z art. 198 ust. 3 u.dz.l. wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Wniosek złożony po tym dniu podlega zwrotowi bez rozpatrzenia. Należy zaznaczyć, że do dnia 31 grudnia 2013 r. musi zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółka powstała z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej.
(...)