Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja szczepień: w przychodni POZ czy w gabinecie szkolnym? Jakie przepisy regulują tę kwestię?
Dokumentacja medyczna ucznia powinna być przechowywana u świadczeniodawcy sprawującego opiekę profilaktyczną, w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.Kartę uodpornienia przechowuje świadczeniodawca sprawujący opiekę profilaktyczną zgodnie z przepisami o świadczeniach zdrowotnych (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z deklaracją wyboru złożoną przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka), a w przypadku osoby nieubezpieczonej - państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby. Kwestię tę reguluje § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązujących szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018).
W wyniku wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 56, poz. 379), obowiązek dokumentowania i sprawozdawania szczepień ochronnych uczniów nałożono na właściwego dla dziecka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z deklaracją wyboru złożoną przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Do końca kwietnia 2007 r. pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem mają obowiązek przekazać lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem karty uodpornienia, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.). W przypadku zmiany świadczeniodawcy kartę uodpornienia przekazuje się do nowego świadczeniodawcy za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru. W przypadku wykonywania szczepień ochronnych przez innego świadczeniodawcę niż sprawujący opiekę profilaktyczną, karta uodpornienia jest przekazywana świadczeniodawcy wykonującemu szczepienie za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru. Po wykonaniu szczepienia dokumentacja wraca do świadczeniodawcy sprawującego opiekę profilaktyczną i tam jest przechowywana.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawowana jest przez pielęgniarkę środowiska nauczania albo higienistkę szkolną na terenie szkoły lub przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zasady sprawowania tej profilaktyki określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814). Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych uczniów i sprawozdawczości zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponadto, zgodnie z treścią § 12 ust. 1 rozporządzenia, dokumentacja medyczna ucznia prowadzona przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę albo higienistkę szkolną, określona w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, jest przechowywana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole przez okres pobierania nauki w danej szkole. Jednakże w wyniku wspomnianej nowelizacji rozporządzenia, z "Dokumentacji medycznej ucznia" uchylono część stanowiącą "Informację dotyczącą szczepienia ochronnego". W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia odbierają rodzice albo opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia.