Dofinansowanie do wyrobów medycznych
\\

27 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 197).

Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW lub AW w wyroby medyczne ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Szefa ABW lub Szefa AW, kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W celu uzyskania dofinansowania weteran poszkodowany-funkcjonariusz składa wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Do wniosku dołącza się kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu o związku urazu lub choroby z działaniami podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 lutego 2013 r.

\
Data publikacji: 27 lutego 2013 r.