1.1. Wniosek o dopuszczenie do PESDL

Do PESDL może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program specjalizacji oraz złożyła do ośrodka wojewódzkiego:
1) wniosek o dopuszczenie do PESDL;
2) kartę specjalizacji;
3) dokument potwierdzający wniesienie na konto Centrum Egzaminów Medycznych, (CEM), opłaty za PESDL.

Wniosek o dopuszczenie do PESDL wraz z wymaganymi dokumentami składa się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji:
• do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo
• do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w § 2 rozporządzenia nowelizacyjnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. osoby, które zakończyły specjalizację i nie złożyły egzaminu państwowego do dnia 6 maja 2009 r., powinny złożyć dokumenty w celu przystąpienia do PESDL do dnia 15 stycznia 2010 r.

Zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją omawianego rozporządzenia polegają m.in. na wprowadzeniu nowych procedur służących uproszczeniu przyjętego postępowania między innymi poprzez jego informatyzację. Diagnosta powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w PESDL za pomocą specjalnie opracowanego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych. Od 1 czerwca 2009 r. formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM. Centrum Egzaminów Medycznych potwierdza przyjęcie zgłoszenia i zapisuje w swej bazie przesyłane elektronicznie dane. Po uzyskaniu drogą elektroniczną takiego potwierdzenia, diagnosta laboratoryjny powinien wydrukować wygenerowany elektronicznie formularz i podpisać go własnoręcznie. Z uwagi na brak powszechnej praktyki wykorzystywania w tym celu podpisu elektronicznego rozwiązanie to wprowadzono ze względu na pewność w zakresie potwierdzenia złożonego oświadczenia.2 Wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego złożone przed dniem 6 maja 2009 r. uznaje się za wnioski o dopuszczenie do PESDL.
2 Uzasadnienie projektu z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostę laboratoryjnego, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www.bip.mz.gov.pl

W wyniku nowelizacji rozporządzenia określono procedury kwalifikacyjne, przeprowadzane na etapie dopuszczenia diagnosty laboratoryjnego do PESDL. O dopuszczeniu diagnosty laboratoryjnego do PESDL rozstrzyga właściwa dla danej dziedziny PKE albo zespół przeprowadzający PESDL. Osoba dopuszczona do PESDL powinna otrzymać z CEM powiadomienie o miejscu i terminie składania PESDL, nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia.