Izba popiera wnioski płynące z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Według Izby wynikają one z faktów, o których samorząd zawodowy informuje Ministerstwo Zdrowia od wielu lat.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zauważa, że nie jest prawdą, aby obszar diagnostyki laboratoryjnej „nie dawał podstaw do działania na szeroką skalę związanych z szacowaniem ryzyka i podjęciem przez Ministra czynności kontrolnych”.

- Liczba skarg dotyczących diagnostyki laboratoryjnej skierowanych do Ministerstwa Zdrowia nie może być jedynym wskaźnikiem, który tłumaczy brak działań kontrolnych i legislacyjnych podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia a mających na celu poprawę sytuacji diagnostyki laboratoryjnej w Polsce – wyjaśnia KIDL.

Izba przypomina, że w latach 2011-2014 liczba skarg kierowanych do Ministerstwa Zdrowia była znacznie wyższa, jednakże z uwagi na bierność Ministerstwa w stosunku do skarg i próśb środowiska diagnostów laboratoryjnych, aktywność KIDL w latach 2015-2016 przyjęła inny kształt i została ukierunkowana na działania legislacyjne mające skutkować powstaniem rozwiązań systemowych w diagnostyce laboratoryjnej.

Natomiast Ministerstwo Zdrowia, poprzez szereg pism od Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych było informowane o bieżących i nie rozwiązanych do chwili obecnej zasadniczych problemach diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

Izba przypomina także, że 4 lutego 2015 roku obyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia (nr 173), na którym przedstawiono informację na temat roli diagnostyki laboratoryjnej w efektywnym funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia reprezentował wówczas Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki wraz z kierownictwem Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Na wniosek przewodniczącego Komisji prezes KRDL Elżbieta Puacz przedstawiła szczegółowo główne problemy diagnostyki laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia, czyli brak efektywnego wykorzystania diagnostyki laboratoryjnej wynikający ze znikomej liczby zlecanych badań laboratoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej, brak rejestru wykonywanych badań laboratoryjnych, niskie finansowanie medycyny laboratoryjnej, brak wyceny badania i jego bezpośredniego kontraktowania oraz funkcjonujące na rynku ceny dubbingowe za badanie laboratoryjne, nieprawidłowy i niekontrolowany transport materiału biologicznego wraz z wywożeniem go poza granice kraju bez żadnej kontroli, brak nadzoru publicznego nad funkcjonowaniem medycznych laboratoriów diagnostycznych, koszty ponoszone przez diagnostów laboratoryjnych przy uzyskiwaniu tytułu specjalisty a także luki prawne związane z rejestracją laboratoriów.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w podsumowaniu debaty na ten temat stwierdził, że dyskusja była potrzebna i że regulacje w zakresie diagnostyki laboratoryjnej są niewystarczające.

Zatem z wielkim zdziwieniem Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przyjęła komunikat Ministerstwa Zdrowia o tym, że „obszar skarg, wniosków i innych sygnałów” nie dawał w ocenie Ministerstwa Zdrowia podstaw do działania na szeroką skalę w ramach uprawnień kontrolnych Ministra Zdrowia, w rozumieniu art. 118 ustawy o działalności leczniczej.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w liście otwartym do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Posłów i Senatorów RP z 2 października 2015 roku podkreślała skalę problemu wynikającą z zaprzestania prac nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o diagnostyce laboratoryjnej, wypracowanym w okresie od czerwca 2011  do sierpnia 2014 roku, oraz konieczność podjęcia prac związanych z „uporządkowaniem stanu prawnego w medycznej diagnostyce laboratoryjnej”.

Poza tym Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zaprzecza twierdzeniu Ministerstwa Zdrowia o tym, by „do tej pory Krajowa Izba nie zgłaszała Ministrowi Zdrowia problemów w związku z prowadzoną przez nią działalnością kontrolną, jak również nie zwracała się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Ministra Zdrowia”.

Izba przypomina że po spotkaniu z ministrem Konstantym Radziwiłłem 5 lutego 2016 roku przedstawiła projekt nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z zaznaczeniem krytycznych kwestii dla sytuacji medycznej diagnostyki laboratoryjnej, między innymi wskazując na konieczność stworzenia „legalnej” definicji autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego, której można by było dokonać wyłącznie w miejscu badania, konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących uprawnień do samodzielnego lub nadzorowanego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, konieczność wprowadzenia zapisów dotyczących kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego, poprzez określenie obowiązku zatrudniania na stanowisku kierownika w MLD osoby posiadającej tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium  i ograniczenie pełnienia funkcji kierownika MLD wyłącznie w jednym laboratorium, konieczność wprowadzenia zmian w zakresie kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, konieczność wprowadzenia rozwiązań umożliwiających prowadzenie rzeczywistego nadzoru nad diagnostyką laboratoryjną m.in. w zakresie transportu materiału biologicznego po terytorium kraju i poza jego granicami a także zasadność powołania Głównego Inspektoratu Diagnostycznego w celu wykorzystywania danych do planowania polityki zdrowotnej i określenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Kolejny przykład to pismo Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z 20 października 2016 roku do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w laboratorium medycznym. Uzyskana odpowiedź od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Piotra Warczyńskiego brzmiała: „istnieje możliwość przeprowadzenia przez Ministra Zdrowia kontroli podmiotów leczniczych, jednak z przykrością informuję, iż ze względów organizacyjnych (konieczność realizacji kontroli planowanych oraz niewielkie zasoby kadrowe Urzędu) przeprowadzenie wnioskowanej przez Panią Prezes kontroli przez pracowników Ministerstwa Zdrowia będzie niemożliwe.”

W ocenie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Ministerstwo Zdrowia nie wykorzystuje możliwości kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych, zgodnie z tym co zostało stwierdzone w raporcie kontroli NIK.

Źródło: www.kidl.org.pl