Deklaracja zawiera powszechnie akceptowane cele, które związane są z dostarczaniem usług farmacji szpitalnej i do osiągnięcia których powinno się dążyć w każdym europejskim systemie opieki zdrowotnej.

Została opracowana w następstwie procesu recenzyjnego, który trwał 18 miesięcy i składał się z dwóch etapów internetowych konsultacji z wykorzystaniem metody Delphi. W konsultacjach wzięły udział 34 stowarzyszenia państw członkowskich EAHP, a także 34 organizacje zrzeszające pacjentów oraz pracowników służby zdrowia.

Deklaracja odnosi się nie tylko do leków, ale również do wyrobów medycznych w przypadku tych państw, w których farmaceuci szpitalni odpowiedzialni są za takie wyroby. Wszystkie postanowienia deklaracji przyjęto, mając na celu poprawienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

EAHP oraz należące do EAHP organizacje krajowe liczą na współpracę z krajowymi systemami opieki zdrowotnej w celu wprowadzenia postanowień „Europejskiej deklaracji farmacji szpitalnej” we wszystkich państwach europejskich.

Z deklaracji wynika między innymi, że na szczeblu europejskim należy opracować oraz wprowadzić w życie wytyczne „Dobrej praktyki farmacji szpitalnej”, które powinny opierać się na najlepszych dostępnych dowodach. Powinny one zawierać informacje o odpowiednich zasobach personalnych oraz wymaganiach szkoleniowych, a także wspierać krajowe wysiłki w dążeniu do sformułowania powszechnie uznawanych standardów dotyczących wszystkich zakresów oraz poziomów usług farmacji szpitalnej.

Wszystkie szpitale powinny mieć dostęp do farmaceuty szpitalnego, który ponosi ogólną odpowiedzialność za bezpieczne, efektywne i optymalne stosowanie leków. Organy opieki zdrowotnej powinny zapewnić każdej aptece szpitalnej nadzór farmaceuty, który posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w środowisku szpitalnym oraz wykazuje udokumentowane kompetencje w zakresie farmacji szpitalnej.

Farmaceuci ci powinni odgrywać kluczową rolę w koordynacji działań interdyscyplinarnych komisji ds. leków i terapii lub analogicznych komisji, które działają na szczeblu danej placówki jako całości. Powinni oni także brać udział w opracowywaniu, ustalaniu parametrów oraz ocenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w ramach procesów związanych z lekami. Zapewni to integrację usług farmaceutycznych z ogólnym modelem ICT szpitala, w tym z elektronicznymi i mobilnymi procedurami ochrony zdrowia (odpowiednio e-Zdrowie i m-zdrowie).

Farmaceuci szpitalni powinni także uczestniczyć w procesie zaopatrzenia w leki. Powinni pilnować tego, by procesy te miały charakter przejrzysty, były zgodne z najlepszymi praktykami i przepisami prawa danego państwa, a także były oparte na zasadach bezpieczeństwa, jakości i skuteczności leków.

Z deklaracji wynika, że zaopatrzenie w leki powinno odbywać się według zasad zawartych w receptariuszu i powinno obejmować leki, które wcześniej zostały wybrane do receptariusza. Oprócz tego należy szczegółowo opisać proces zaopatrzenia w leki, które nie znalazły się w receptariuszu, jeśli ich stosowanie jest wskazane w celu zapewnienia pacjentom bezpiecznej i efektywnej opieki.

Każda apteka szpitalna powinna mieć plany awaryjne na wypadek, gdyby wystąpiły niedobory leków, w które się zaopatruje. Apteki szpitalne powinny być także odpowiedzialne za wszystkie działania logistyczne związane ze stosowaniem leków w szpitalach. Działania te obejmują odpowiednie warunki przechowywania, sporządzania, wydawania, dystrybucji i utylizacji wszystkich leków, w tym leków stosowanych do badań.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Farmaceuci szpitalni powinni także uczestniczyć w opracowywaniu regulacji dotyczących stosowania leków przyniesionych przez pacjentów do szpitala.

Deklaracja dotyczy także produkcji i sporządzania leków, farmacji klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta i zapewniania jakości oraz edukacji i badań.

Deklaracja EAHP została przyjęta na Europejskim Szczycie Farmacji Szpitalnej, który odbył się w dniach 14-15 maja 2014 roku. Uczestniczyły w nim grupy takie, jak członkowie EAHP, przedstawiciele pacjentów i pracownicy służby zdrowia. Lista wszystkich organizacji, które wzięły udział w pracach nad deklaracją EAHP znajduje się na stronie internetowej: www.eahp.eu.

Podczas Walnego Zgromadzenia EAHP na Malcie (8-11 czerwca 2017) roku odbyły się warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń oraz szukanie nowych pomysłów i strategii pomocnych w procesie wdrażania założeń deklaracji w poszczególnych krajach. Grupy robocze przedstawiły swoje uwagi na temat wersji beta internetowego narzędzia do samooceny.

EAHP pracuje nad ostateczną wersją narzędzia do samooceny, analizując uwagi delegatów Walnego Zgromadzenia, uczestników Kongresu EAHP w Cannes (22-24 marca 2017) oraz ambasadorów procesu wdrażania. Narzędzie to pozwoli farmaceutom szpitalnym ocenić stopień zaawansowania procesu realizacji postanowień deklaracji w danym kraju. Narzędzie pozwoli także na przygotowanie indywidualnego plan działania w kierunku realizacji założeń deklaracji w poszczególnych szpitalach. Ostateczna wersja będzie dostępna we wrześniu, a oficjalna inauguracja odbędzie się podczas następnego Kongresu EAHP w Göteborgu (marzec 2018).

 

Źródło: www.nia.org.pl