Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego trafił do konsultacji publicznych.

Nowelizacja jest związana z wejściem w życie w dniu 18 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej m.in. nowe regulacje w kwestiach związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym, poprzez wprowadzenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej (umowy o pomocy przy zbiorach) oraz utworzeniem nowej kategorii osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - pomocnika rolnika.

O tym, że osoby, które pomagają rolnikom przy zbiorze warzyw czy owoców powinny być objęte gwarancją minimalnego wynagrodzenia czytaj tutaj>>

 

W obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia brak jest regulacji dotyczących przekazywania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących płatnika składek - rolnika, który zgłasza do ubezpieczenia pomocnika rolnika.

Na wsi brakuje rąk do pracy. Czy nowa umowa rozwiąże problem? czytaj tutaj>>

Zdaniem resortu zdrowia zmiana ww. rozporządzenia polega na umożliwieniu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia danych dotyczących płatnika składek - rolnika, który opłaca składki za swoich pomocników, poprzez wprowadzenie postawy prawnej do przekazywania przedmiotowych danych.

W związku z powyższym proponowana zmiana polega na dodaniu w § 9 rozporządzenia pkt 2, w którym określa się zakres danych dotyczących płatnika składek – rolnika, które Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia.