Czy w takcie postępowania konkursowego oferent może zmienić ofertę w zakresie czasu pracy gabinetu i wykazu personelu?

Oferent złożył ofertę w zakresie świadczeń ambulatoryjnych (dział fizjoterapii) na udzielanie świadczeń 5 razy w tygodniu po 11 godzin dziennie oraz wskazał 3 fizjoterapeutów, w tym dwóch z tytułem magistra. W trakcie trwania konkursu złożył wniosek o zmianę czasu pracy gabinetu na 8 godzin dziennie, w tym dwa razy w godzinach popołudniowych oraz ograniczył fizjoterapeutów z tytułem magistra. Warunki wymagane przez NFZ to minimum 5 razy w tygodniu i udzielanie świadczeń przez magistra fizjoterapii.

Nie. Po upływie terminu składania ofert oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.

Zasady prowadzenia konkursu ofert są uregulowane przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. Zgodnie z art. 139 ust. 1 u.ś.o.z. zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 159 i art. 159a, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań. Zasady składania ofert i prowadzenia postępowania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, jak również zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak wynika z § 18 ust. 4 tego zarządzenia po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania. Oznacza to, że w trakcie postępowania konkursowego oferent nie ma możliwości dowolnie zmieniać zaoferowanych warunków. Wyjątkiem jest zaoferowana liczba i cena świadczeń, które mogą ulec zmianie w drodze negocjacji.

Zgodnie bowiem z art. 142 ust. 6 u.ś.o.z. komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia:

1) liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;

2) ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

Oznacza to, że jedynie powyższe elementy oferty mogą ulec zmianie w drodze negocjacji.