Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy w związku z art. 37 ustawy o prawach pacjenta podmiot medyczny może w ankiecie zadawać pytanie o przynależność wyznaniową w rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych?

Odpowiedź:

Podmiot leczniczy, w związku z art. 37 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.p.p., ma prawo zadawać pacjentowi pytanie dotyczące przynależności wyznaniowej, przy czym ma obowiązek jasnego wyjaśnienia celu wykorzystania tychże danych oraz pozyskania podpisu pacjenta na ankiecie.

Uzasadnienie:

Praktyczna realizacja przez podmiot leczniczy obowiązku wynikającego z art. 37 u.p.p. może powodować określone trudności, biorąc pod uwagę możliwości szybkiego dostępu do duchownego określonego wyznania. Stąd też, wcześniejsze zadanie pytania oraz uwzględnienie odpowiedzi w ankiecie pozwala niewątpliwie na odpowiednie przygotowanie się przez podmiot leczniczy do realizacji powyższego obowiązku. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, iż dane dotyczące przynależności wyznaniowej to tzw. wrażliwe dane osobowe, które podlegają szczególnym regulacjom. Stąd też, zadając pytania w powyższym zakresie, podmiot leczniczy ma obowiązek udzielenia pacjentowi jak najpełniejszej informacji dotyczącej celu wykorzystania tychże danych - art. 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) - dalej u.o.d.o. oraz uzyskania podpisu pacjenta na ankiecie, która dodatkowo zawierać będzie klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych pacjenta (art. 27 ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.). Pacjent ma oczywiście prawo do odmowy podania informacji o swojej przynależności wyznaniowej.

Maciej Łokaj, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 23.07.2015 r.