Czy w obecnym stanie prawnym dla szpitali, w których usługi sprzątania (w tym usługi przy pacjencie), prowadzi firma zewnętrzna, zachowana jest stawka podatku VAT "zw"?
W obecnym stanie prawnym usługi sprzątania dla szpitali świadczone przez firmę zewnętrzną nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT i objęte są podstawową stawką 23%.
Od 2011 r. nastąpiła zmiana w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. zwolnione od podatku są jedynie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz czynności ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotne oraz według art. 43 ust. 1 pkt 19 u.p.t.u. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone przez między innymi pielęgniarki i położne (a także lekarzy, lekarzy stomatologów, psychologów i inne osoby wykonujące zawody medyczne).
Powyższe zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zwolnieniu podlegają niektóre usługi medyczne, które dodatkowo są wykonywane przez określone w ustawie podmioty takie jak zakłady opieki zdrowotnej, lekarze, pielęgniarki itp. Świadczenie usług sprzątania, ale także "usługi przy pacjencie" (niezależnie od ich charakteru), przez firmę zewnętrzną, która nie jest zakładem opieki zdrowotnej (lub innym wskazanym w przepisie podmiotem) w ogóle nie będzie korzystało z możliwości zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 lub pkt 19 u.p.t.u. Sama usługa sprzątania również nie spełnia warunku przedmiotowego, tzn. nie jest usługą w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Tym samym będzie podlegała opodatkowaniu stawką 23%.
Warto nadmienić, że jeżeli takie usługi są świadczone w ramach tzw. "samozatrudnienia" (umowy z osobą fizyczną prowadzącą samodzielną działalność gospodarczą), to świadczący takie usługi może na podstawie art. 113 u.p.t.u. skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w związku z nieprzekraczaniem rocznie kwoty obrotu w wysokości 150000 zł.
Radosław Witczak