W regulaminie pracy istnieje zapis "do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat zalicza się jedynie okresy pracy w zakładach opieki zdrowotnej".
Czy umowa cywilnoprawna o szkolenie specjalizacyjne "w ramach szkolenia specjalizacyjnego Szpital umożliwi Lekarzowi nieodpłatną praktykę, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym programem specjalizacji" może być zaliczona do stażu pracy, od którego zależy wysokość dodatku stażowego?
Zacytowany w pytaniu zapis znajdujący się w regulaminie pracy oznacza, że do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się czasu trwania umów cywilnoprawnych.
Użycie sformułowania "okresy pracy" jednoznacznie wskazuje, że chodzi jedynie o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Gdyby zapisem tym miały być objęte umowy cywilnoprawne, zapis powinien brzmieć "okresy zatrudnienia". Ponadto zapis ten znajduje się w regulaminie pracy, a więc akcie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Anna Gotkowska