W październiku 2001 r. rozpocząłem rezydenturę z psychiatrii w SPZOZ. Czy przysługuje mi dodatek z tytułu "ustawy 203"?

Nie ma podstaw prawnych do objęcia rezydentów podwyżką płac w ramach tzw. ustawy 203.
Rezydenci nie zostali również objęci podwyżką płac na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Finansowanie etatu rezydenckiego odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia, a zakładem opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji i zawierania umów o pracę z lekarzami, lekarzami dentystami, w celu odbycia specjalizacji w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779).

W ramach zawartej umowy, Ministerstwo Zdrowia przekazuje ściśle określone kwoty zakładowi opieki zdrowotnej, a ten jest zobowiązany do wypłaty rezydentowi określonego wynagrodzenia zasadniczego. Zakład opieki zdrowotnej jest także zobowiązany do odprowadzenia od wynagrodzenia rezydenta zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jak i dokonywania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z tytułu zatrudnienia lekarza.

Wysokość zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lekarza, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, ustalana jest corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku poprzedzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizację, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70% tego wynagrodzenia - (§ 30 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów). Zgodnie z ostatnią decyzją Ministra Zdrowia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego lekarzy odbywających specjalizację w trybie rezydentury w roku 2007 będzie wynosiła 1.757,00 PLN brutto (www.mz.gov.pl).

Tzw. ustawa "203" czyli ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45), nałożyła na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej obowiązek podwyższenia pracownikom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 203 zł - art. 4a ust. 1.

Wobec istniejących jednak szczegółowych zasad i warunków finansowania umowy o pracę z lekarzami w celu odbycia specjalizacji w formie rezydentury, nie sposób zastosować wobec nich regulacje z ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rezydenci nie są również uprawnieni do kolejnej podwyżki płac dokonanej w sektorze ochrony zdrowia na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076).