Czy przy przeprowadzaniu konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (np. przez ratowników medycznych) można przeprowadzać z oferentami rozmowę kwalifikacyjną lub sprawdzian praktyczny posiadanych umiejętności?
W rozporządzeniu w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne brak zapisu w przedmiotowej sprawie.
W ocenie Autorki taka, jak opisana w pytaniu procedura, jest niedopuszczalna i niweczy charakter procedury konkursowej na wyłonienie podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotne.
Umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawiera się w trybie konkursu ofert. Tak stanowi art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – dalej u.z.o.z. Zarówno przepis powołanego art. 35a u.z.o.z. jak i treść rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) nie przewiduje żadnych negocjacji z oferentami. Powołane rozporządzenie w § 8 kataloguje zawartość ofert a w § 13 kataloguje czynności komisji konkursowej w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia. Żadne z powołanych postanowień, jak i analiza całości regulacji dotyczącej konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, nie dopuszcza prowadzenia negocjacji, rozmów kwalifikacyjnych czy egzaminów praktycznych. Godzi się w tym miejscu wskazać, że prowadzenie egzaminu praktycznego może być rozumiane jako kwestionowanie uzyskanych przez oferenta i potwierdzonych właściwym dokumentem kwalifikacji do wykonywania danego zawodu medycznego.
Agnieszka Sieńko