Odpowiedź:
Prezydent jako pracodawca, co do zasady miał prawo do skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia zawartej umowy o pracę z dyrektorem placówki, niemniej jednak zdaniem autora powołane przez prezydenta okoliczności są niezwykle wątpliwie i jeśli w ogóle, to w bardzo niewielkim stopniu, uzasadniają wypowiedzenie zawartej umowy. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż pracownik powinien w tej sprawie składać odwołanie do sądu pracy.
Uzasadnienie:
Analizując powyższe pytanie należy rozpatrzyć dwa zagadnienia, po pierwsze prawo pracodawcy do wypowiedzenia umowy o pracę, a po drugie podanie przez pracodawcę okoliczności uzasadniających jej wypowiedzenie.
Co do samego prawa pracodawcy, niewątpliwie wynika ono z art. 32 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p., zgodnie z którym prawo do rozwiązania za wypowiedzeniem zawartej umowy o pracę na okres próbny oraz na czas nieokreślony przysługuje zarówno pracodawcy jak i pracownikowi. Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę wiąże się z koniecznością podania przyczyn czy okoliczności je uzasadniających. Analizując zadanie pytanie, prezydent powołuje się między innymi na okoliczności, de facto nieistniejące (w zakresie uznanej przez Prezesa NFZ bezzasadności kary), co zdaniem autora samo w sobie może stanowić podstawę do uznania przez sąd pracy, iż wypowiedzenie jest nieuzasadnione (art. 45 k.p.). Ponadto, uwzględniając fakt wysokości potencjalnej kary (bowiem, jak podkreśla pytający postępowanie odwoławcze jeszcze się nie zakończyło) w zestawieniu z wysokością posiadanego przez SP ZOZ kontraktu, wypowiedzenie umowy należy oceniać jako niezwykle dotkliwe, w szczególności, iż pracodawca dysponuje innymi środkami, w postaci chociażby kar porządkowych. Pracodawca może również skorzystać z regulacji dotyczących materialnej odpowiedzialności pracownika (art. 114-122 k.p.). Podsumowując, niniejsza sprawa niewątpliwie winna skutkować złożeniem przez pracownika odwołania do sądu pracy (art. 44 k.p.).

Maciej Łokaj, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 27.04.2015 r.