W jakiej wysokości przysługuje nagroda jubileuszowa za długoletnią prace pracownikowi SP ZOZ-u (podmiot tworzący to jednostka samorządu terytorialnego) w przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym?

Pracownikowi w lutym 2015 r. wypłacono nagrodę za 20 lat pracy. Po doliczeniu do stażu pracy pracy w gospodarstwie rolnym pracownik na dzień dzisiejszy ma staż pracy 37 lat. W związku z tym pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, które (po doliczeniu pracy w rolnictwie) osiągnął w lipcu 2013 r. W regulaminie wynagradzania nie ma szczegółowych uregulowań w tej materii, a jedynie stwierdzenie, iż ustalenie okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania regulują ogólnie obowiązujące przepisy.

W opisanej w pytaniu sytuacji pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia.

Wobec braku szczegółowych regulacji wewnątrzzakładowych, w przypadku opisanym w pytaniu, znajdą zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej,

Zgodnie z § 9 r.w.p.p.l., za długoletnią pracę pracodawca wypłaca pracownikowi nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody. Ponadto pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa pracownik, który w czasie zatrudnienia spełni przesłankę posiadania odpowiedniego stażu pracy pod warunkiem, iż jego roszczenie o jej wypłatę nie uległo przedawnieniu.

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z dniem osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Jest to wyłączne kryterium uprawniające do nagrody. Na ogół pod uwagę brane są wszystkie okresy zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że z mocy odrębnych przepisów w ogólnym stażu uwzględnia się także inne okresy, takie jak: pobieranie zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów przez bezrobotnych absolwentów, działalności kombatanckiej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub świadczenia pracy w takim gospodarstwie, czynnej służby wojskowej.

Jak wskazuje Sąd Najwyższy nagroda jubileuszowa staje się wymagalna niezwłocznie po nabyciu do niej prawa i od tej chwili należą się odsetki, choćby pracownik później wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody, a pracodawcy nie można było przypisać winy w opóźnieniu (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 r. sygn. akt I PKN 189/99). Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi podjęcia zatrudnienia (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991 r. sygn. akt I PZP 16/91).

Jak wynika z przytoczonych wyżej orzeczeń Sądu Najwyższego prawo pracownika do nagrody jubileuszowej jest niezależne od prawidłowości obliczenia dokonanego przez pracodawcę. Powodem niewłaściwego obliczenia wysokości przysługującej pracownikowi nagrody jubileuszowej może być przykładowo omyłka rachunkowa dokonana przez pracodawcę jak i niewłaściwe udokumentowanie poprzednich zakończonych okresów zatrudnienia przez pracownika.

W przypadku błędnego obliczenia wysokości przysługującej pracownikowi nagrody jubileuszowej, pracodawca obowiązany jest wyrównać pracownikowi różnicę pomiędzy wypłaconą pracownikowi kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej, pod warunkiem że roszczenie pracownika o jej wypłatę nie przedawniło się.

Ponieważ nagroda jubileuszowa stanowi świadczenie ze stosunku pracy roszczenie o jej wypłatę przedawnia się z upływem 3 lat, od dnia w którym stało się wymagalne - art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Powyższy ustawowy termin nie może być skracany wolą storn stosunku pracy.

Początkiem biegu okresu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy jest dzień, w którym roszczenie to "stało się wymagalne", czyli dzień, w którym powstał obowiązek spełnienia świadczenia. O wymagalności roszczenia decyduje chwila, kiedy uprawniony mógł zażądać spełnienia świadczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1981 r. sygn. akt I PRN 6/81, niepubl.). A zatem stwierdzić należy, iż roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej staje się wymagalne z chwilą uzyskania przez pracownika odpowiedniego stażu pracy, a nie z chwilą jego udokumentowania. Mając powyższe na uwadze, w przedstawionej w pytaniu sytuacji, pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia. Prawo pracownika do nagrody za 25 i 30 lat pracy uległo natomiast przedawnieniu.