Zgodnie z treścią art. 47 ust. 10 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (u.z.z.ch.) zmienionym art. 15 pkt 5 lit. g ustawy z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji wojewody przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.

 

Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Osobom, którym wynagrodzenie ustalono na podstawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym, wynagrodzenie to wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który ono przysługuje.

Czytaj też: Lekarze mogą pozwać państwo za odebrane dodatki covidowe >

Dodatek przysługuje osobom skierowanym do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji wojewody

Zatem podwyższone wynagrodzenie z mocy ww. przepisów przysługuje tylko osobom skierowanym do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji wojewody. Stosownie zaś do treści art. 47 ust. 1 u.z.z.ch. skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Zaś w stosunku do wybranych grup personelu medycznego pracującego przy zwalczaniu epidemii (lecz nie na podstawie decyzji wojewody), zastosowanie znajdzie polecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., zmienione poleceniem z dnia 1 listopada 2020 roku, DSZ.2245954 - dalej polecenie, mocą którego Prezes NFZ został zobowiązany do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 wskazanym poniżej grupom personelu medycznego.

Od 1 listopada na podstawie ww. polecenia wynagrodzenie dodatkowe za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przysługuje:

 1. osobom wykonującym zawód medyczny, zajmującym się leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia,które łącznie spełniają następujące kryteria:
  - wykonują zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.),
  - uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  - mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 2. a także osobom:
  - wykonującym zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć,
  - wykonującym zawód medyczny zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,
  - wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2. Laboratoria te muszą być wpisane na listę opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid. (www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zmiany-w-dodatku-covidowym-dla-medykow-jest-wyzszy-i-dostanie-go-dodatkowy-personel,7840.html).

 

Kogo dotyczy polecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami MZ zawartymi w piśmie z dnia 9 grudnia 2020 r., DSW.682.38.2020.PJ (www.prawo.pl/gfx/prawopl/userfiles/_public/dokumenty/zdrowie/stanowisko_ministerstwa_zdrowia_w_sprawie_dodatkow_covidowych.pdf polecenie dotyczy następujących podmiotów:

 1. szpitale II i III poziomu a w nich  osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
 2. jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. SOR-y, ZRM-y, zespoły LPR) lub izby przyjęć – a w nich osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć.
  Jak wyjaśnia MZ wszystkie jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o PRM oraz izby przyjęć objęte są zakresem polecenia (nie muszą być jednostkami organizacyjnymi szpitali III, II ani I poziomu). Z uwagi na fakt, że w przypadku ww. osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć warunkiem przyznania świadczenia dodatkowego jest udzielanie w nich świadczeń zdrowotnych. Osobami uprawnionymi do świadczenia nie będą pracownicy administracji, pracownicy techniczni oraz inne osoby nie wykonujące zawodu medycznego (np. sanitariusze, kierowcy, piloci).
 3. laboratoria "covid-owe" w szpitalach I, II i III poziomu, które umieszczone są na liście zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid, z którymi NFZ zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 – a w nich osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują pracownicy wykonujący zawody medyczne zatrudnieni nie tylko na podstawie umowę o pracę, ale także wykonujący pracę w ramach umowy cywilnoprawnej. Od 1.11.2020 r. dodatek wynosi 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jednak maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł. W przypadku świadczenia pracy przez uprawnione osoby przez niepełny miesiąc dokonywane będzie proporcjonalne obniżenie wysokości świadczenia dodatkowego.

To dyrektor placówki ostatecznie decyduje, kto kwalifikuje się do otrzymania dodatku

Zgodnie z informacją NFZ to do dyrektorów placówek medycznych ostatecznie należy ocena, w oparciu o kryteria wskazane w poleceniu Ministra Zdrowia, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia zawartymi w piśmie z 9.12.2020 r., DSW.682.38.2020.PJ (www.prawo.pl/gfx/prawopl/userfiles/_public/dokumenty/zdrowie/stanowisko_ministerstwa_zdrowia_w_sprawie_dodatkow_covidowych.pdf), polecenie nie wprowadza ograniczenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia dodatkowego tylko do personelu zatrudnionego na oddziale czy oddziałach objętych decyzją wojewody o uznaniu danego podmiotu leczniczego za szpital II lub III poziomu, jednakże osoba zgłaszana jako uprawniona spełniać musi warunki określone w poleceniu w zakresie kategorii podmiotu, w którym dana osoba uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zatem, jeśli pracownicy punktu pobrań typu drive-thru nie należą do jednej z grup, o których mowa w poleceniu, to mimo że mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie należy im się tzw. dodatek covidowy.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Zdrowia:

Jak wyliczyć dodatkowe wynagrodzenie za pracę dla personelu medycznego na oddziale covidowym? >

Czy wynagrodzenia pracowników tzw. szpitali covidowych korzystają ze zwolnień spod egzekucji? >