Czy pracodawca może w trakcie trwania umowy o pracę zawrzeć klauzulę o zakazie konkurencji z ratownikiem medycznym, który także świadczy swoje usługi u innego pracodawcy, w związku ze świadczeniem usług konkurencyjnych wobec pracodawcy?
Co oznacza w tym przypadku zakaz konkurencji i działalność konkurencyjna wobec pracodawcy?

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem w trakcie trwającego stosunku pracy umowę o zakazie konkurencji.
Co do zasady zakaz konkurencji jest rozwiązaniem zgodnym z prawem. Autorka wskazuje, że zakaz konkurencji jest także stosowany w odniesieniu do lekarzy. Jak wynika z artykułu "Lekarz na wyłączność" Anna Twardowska, Bydgoszcz, Piotr Kozłowski, Lublin, gap, 2011-02-04, ostatnia aktualizacja 2011-02-04 10:55 (http://wyborcza.pl/1,75478,9052154,Lekarz_na_wylacznosc.html) "Ministerstwo Zdrowia uważa, że zakaz konkurencji nie jest złym rozwiązaniem szczególnie w przypadku ordynatorów. - To oni przecież walczą o pieniądze dla swoich oddziałów, a z drugiej chcą też zdobyć kontrakt dla niepublicznych klinik, które prowadzą. Tak nie powinno być. Kodeks pracy pozwala dyrektorom szpitali na wprowadzenie zakazu konkurencji dla swoich pracowników. Do tej pory to była rzadka praktyka, ale biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, nic dziwnego, że szefowie lecznic podejmują takie decyzje - mówi Piotr Olechno, rzecznik MZ.:). W ocenie Autorki sam zakaz konkurencji może być zawarty z ratownikiem medycznym. Zakres pojęcia "działalność konkurencyjna" – a tego dotyczy pytanie – nie jest przepisami zdefiniowany. Zakaz konkurencji jest wprowadzony do prawa pracy przepisem art. 1011 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zgodnie z Kodeksem pracy zakaz konkurencji wymaga formy umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności. Literatura i orzecznictwo wypracowuje zakres pojęcia działalności konkurencyjnej i jak na razie można stwierdzić, że działalność konkurencyjna polega na oferowaniu takich samych usług dla podobnego kręgu odbiorców. W przypadku pracy ratownika medycznego, ale też lekarza, pielęgniarki – praca w innej jednostce zawsze będzie działalnością konkurencyjną. Samo zawarcie takiej umowy nie oznacza bezwzględnego zakazu. Pracodawca bowiem zawsze może pisemnie wyrazić zgodę na pracę w firmie konkurencyjnej – ale zależy to od oceny i woli pracodawcy.