Dyżury lekarskie pełnione są w podstawowym systemie czasu pracy. W miesiącu do wypracowania było 160 godzin, z czego pracownik przepracował 130 godzin i pełnił dyżur przez 72 godziny.
Jak wyliczyć należne wynagrodzenie?
Czy w tej sytuacji można normę podstawową czasu pracy z umowy o pracę uzupełnić wypracowanymi godzinami dyżurów medycznych?
Wtedy pracownik otrzyma pełne wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie za 42 godziny dyżuru jak za godziny nadliczbowe plus dodatkowo za 30 godzin dyżuru (uzupełnionych do normy) pracownik otrzyma 50% dodatek za każdą godzinę, a w przypadku braku 50% - 100% dodatku.
Pracodawca nie może uzupełnić niedopracowanego wymiaru czasu pracy godzinami dyżurowymi. Powinien pracownikowi wypłacić za 30 godzin wynagrodzenie przestojowe a za 72 godziny dyżuru medycznego – wynagrodzenie za dyżur (płatne z 50% lub 100% dodatkiem).
Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego (art. 32j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – dalej u.z.o.z.
Przez dyżur medyczny należy rozumieć wykonywanie czynności zawodowych, poza normalnymi godzinami pracy, przez lekarza lub innego posiadającego wyższe wykształcenie pracownika wykonującego zawód medyczny w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych (art. 18d ust. 1 pkt 4 u.z.o.z.).
Czas pracy lekarza powinien być tak zaplanowany, aby jasno wynikało, które godziny są "normalnymi godzinami pracy" w ramach etatu, a które są godzinami dyżurowymi. Dyżur medyczny jest odrębną kategorią prawną i nie może pokrywać się z normalnymi godzinami pracy. Przez dyżur medyczny należy rozumieć wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynności zawodowych przez lekarza lub innego posiadającego wyższe wykształcenie pracownika wykonującego zawód medyczny w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych. Ustawodawca, ustalając, iż dyżur medyczny, to wykonywanie czynności zawodowych, poza normalnym czasem pracy lekarza czy innego posiadającego wyższe wykształcenie pracownika medycznego przyjmuje, że w czasie wyznaczonego dyżuru następuje wykonywanie czynności medycznych.
W pojęciu wykonywania czynności zawodowych mieści się wykonywanie tych czynności z różną intensywnością, a także tylko pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy poza normalnym czasem pracy.

Magdalena Rycak