Czy praca na stanowisku dyrektora ds. pielęgniarstwa jest wykonywaniem zawodu?

Praca na stanowisku dyrektora ds. pielęgniarstwa jest wykonywaniem zawodu pielęgniarki.

Artykuł 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., stanowi, że za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych. Sprawowanie funkcji dyrektora ds. pielęgniarstwa jest, co do zasady, pełnieniem funkcji związanej bezpośrednio z kierowaniem i zarządzaniem zespołami pielęgniarek. Stanowisko to, w znacznym stopniu, odpowiada obowiązkom pielęgniarki naczelnej. Od kilkunastu lat obserwuje się tworzenie stanowiska dyrektora ds. pielęgniarstwa w miejsce stanowiska pielęgniarki naczelnej. Jest to niewątpliwie wyrazem podniesienia rangi zawodu pielęgniarki, jako zawodu samodzielnego, w pełni autonomicznego. O tym, czy stanowisko dyrektora ds. pielęgniarstwa zostanie utworzone w danym podmiocie leczniczym, decyduje dyrektor tego podmiotu.

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami zawiera w załączniku kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, w dziale I sa to pracownicy działalności podstawowej, pod pozyacją 2 określone są wymagane kwalifikacje i niezbędny staż pracy dla zastępcy kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelnej pielęgniarki, naczelnej położnej.

Oznacza to, że stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego (dyrektora ds. pielęgniarstwa w danym podmiocie), jest stanowiskiem bezpośrednio związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W konsekwencji uznać należy, że zadania realizowane przez dyrektora ds. pielęgniarstwa są zadaniami stanowiącymi wykonywanie zawodu pielęgniarki, w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 3 u.z.p.p.