Odpowiedź:
Podmiot tworzący ma prawo kontrolować dokumentację kadrową SP ZOZ-u, a jej zakres określany jest każdorazowo przez sam podmiot tworzący, w ramach przygotowywanego programu kontroli.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., podmiot tworzący, jako organ właścicielski, sprawuje nadzór i kontrolę nad SP ZOZ-em. W oparciu o art. 121 ust. 4 u.dz.l., kontrole obejmują realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarkę finansową. Jednocześnie, w przepisie tym ustawodawca zastosował sformułowanie "w szczególności". Oznacza to zatem, że tak określony katalog elementów podlegających kontroli ma charakter otwarty, a wymienione obszary są tylko przykładowe. W sposób wyraźny prawodawca dąży tutaj do udzielenia podmiotom tworzącym jak najszerszych kompetencji obejmujących nadzór i kontrolę, co nie może dziwić, uwzględniając fakt wskazany na wstępie, iż są one organami właścicielskimi. Ponadto podmiot tworzący nadzoruje SP ZOZ także pod kątem jego działalności w sposób zgodny z przepisami prawa (art. 121 ust. 2 u.dz.l.), co może obejmować zagadnienie prawidłowości zatrudnienia personelu w oparciu tak o regulacje ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) jak i ustawy o działalności leczniczej, która na przykład wyraźnie określa możliwe formy zatrudnienia osób na wskazanych przez ustawodawcę funkcjach (art. 49 u.dz.l.). O zakresie kontroli dokumentacji kadrowej decyzję podejmuje sam podmiot tworzący, wskazując przedmiotowy zakres w programie kontroli, przygotowywanym zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509 z późn. zm.).
Maciej Łokaj, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 10 marca 2015 r.