Dyrektor SP ZOZ-u w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej zawarł wpis o obowiązku rozwiązania umowy na dotychczasowym stanowisku pracy przez kandydata wybranego w drodze postępowania konkursowego, przed podpisaniem umowy o pracę na stanowisko objęte konkursem. Kandydatki wybrane w drodze konkursu odmówiły zawarcia nowych umów w związku z podjęciem przez dyrektora czynności prowadzących do wyegzekwowania warunku z ogłoszenia - rozwiązania dotychczasowych umów o pracę, jak również oświadczenia o dopuszczalności rozwiązania nowych umów z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.
Czy podmiot ogłaszający konkurs może uzależniać zawarcie umowy na stanowisko pielęgniarki oddziałowej z kandydatem wskazanym przez komisję, od rozwiązania przez tę osobę dotychczasowej umowy na stanowisku pielęgniarki w tymże szpitalu (z treści ogłoszenia nie wynikał obowiązek dostarczenia takiego zobowiązania w formie pisemnej wraz z dokumentacją ofertową)?
Czy w obecnym stanie faktycznym i prawnym, uzasadnione jest żądanie dyrektora, którego spełnienie może w dalszej perspektywie okazać się niekorzystne dla kandydatek?

Stanowisko dyrektora w ocenie Autorki wynika z treści art. 44a ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 późn. zm.), który stanowi, że stosunek pracy z kandydatem wybranym na stanowisko określone w ust. 1 nawiązuje się na 6 lat. Ponieważ umowa taka jest umową na czas określony toteż aby móc ją rozwiązać zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), dyrektor zastrzega dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Niestety pracodawca nie przewidział żadnych rozwiązań szczególnych dla przypadku, gdy do konkursu staje osoba będąca już pracownikiem. Autorka spotyka się z licznymi problemami stąd wynikającymi. Co do pogorszenia sytuacji kandydatek Autorka zwraca uwagę, że niestety prawo nie pozwala na prostą zmianę stanowiska, albowiem doszłoby do trwałej zmiany umowy o pracę na czas nieokreślony a zmiana dotyczyłaby wszak stanowiska kadencyjnego. W tej sytuacji najrozsądniejszym wydaje się powołanie na czas określony na stanowisko. W takim wypadku dotychczasowa umowa o pracę pozostaje w mocy, ale stanowisko jest nadal kadencyjne. Niemniej jednak jest to rozwiązanie także dalekie od doskonałości. Pracodawca bowiem musi zastąpić pielęgniarkę wybraną na stanowisko innym pracownikiem. Autorka sugeruje zaproponowanie dyrektorowi czasowej zmiany umowy o pracę w części dotyczącej stanowiska i zapewne wynagrodzenia.
Agnieszka Sieńko