Odpowiedź:
Tak. Pracodawca może określić w jakim czasie pracownik może korzystać z 15-minutowej przerwy od pracy.

Uzasadnienie:
Pracownicy podmiotów leczniczych m.in. w zakresie uprawnień dotyczących przerw w pracy podlegają przepisom Kodeksu pracy. Tym samym, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pielęgniarki wynosi co najmniej 6 godzin, ma ona prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy - art. 134 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Przesłanką powstania omawianego uprawnienia jest dobowy wymiar czasu pracy pracownika nie krótszy niż 6 godzin. Przez dobowy wymiar czasu pracy pracowników należy przy tym rozumieć łączną liczbę godzin pracy w danej dobie, bez względu na przysługujące przerwy w pracy. A zatem wszyscy pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin muszą mieć, z mocy prawa, zagwarantowaną co najmniej 15-minutową przerwę w pracy, wliczaną do czasu pracy. W czasie 15 - minutowej przerwy w pracy pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, może zatem swobodnie gospodarować czasem przerwy. Dlatego też pracodawca nie może, co do zasady, ograniczyć sposobu korzystania przez pracownika ze wskazanej przerwy, zobowiązując go, aby np. pozostawał na swoim stanowisku pracy czy innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Ograniczenia takie mogą wynikać jedynie z obowiązujących w zakładzie aktów wewnątrzzakładowych (np. z regulaminu pracy). Ponadto powinny być podyktowane szczególnymi okolicznościami (np. koniecznością zapewnienia sterylnych warunków na stanowiskach pracy, które w przypadku opuszczenia zakładu pracy przez pracownika nie byłyby spełnione). Pracodawca może jednak odgórnie wyznaczyć godziny w jakich pracownicy będą mogli z przerwy skorzystać. Pamiętać bowiem należy, że pracodawca jest odpowiedzialny na organizację pracy pracowników, na którą składa się m.in. ustalanie czasu w jakim pracownicy będą korzystać z przewidzianych przepisach przerw w pracy w taki sposób aby nie zakłócało o normalnego toku pracy w podmiocie leczniczym.

Joanna Kaleta, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 4.09.2015 r.