Czy pielęgniarka może zarejestrować indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej?
Czy umowa zawarta z SP ZOZ, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o działalności leczniczej to w rzeczywistości umowa najmu lub dzierżawy pomieszczenia od SP ZOZ która poprzedza zarejestrowanie praktyki?
Czy jest to umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych?
Jeśli jest to umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych to czy można ją zawrzeć bez uprzedniego wpisania do rejestru praktyk skoro zgodnie z art. 26 ust. 2 można udzielić zamówienia zarejestrowanemu podmiotowi?
Czy w przypadku zarejestrowania udzielenia praktyce zamówienia zgodnie z art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej w pomieszczeniach SP ZOZ pielęgniarka może udzielać świadczeń innym podmiotom?

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., działalność lecznicza pielęgniarki może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w szczególności jako indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Wykonywanie przez pielęgniarkę działalności leczniczej w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub też w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem związane jest z zawartą pomiędzy pielęgniarką a samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej umową o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, nie zaś z umową najmu czy dzierżawy pomieszczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Pielęgniarka która zamierza ubiegać się o zawarcie umowy z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej musi zarejestrować wcześniej indywidualną praktykę pielęgniarki, indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki bądź indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania. Dopiero po uzyskaniu takiego wpisu do rejestru oraz po dokonanym kolejno przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyborze pielęgniarki jako podmiotu z którym zawarta zostanie umowa o udzielenie zamówienia zdrowotnego, pielęgniarka taka może złożyć wniosek o zarejestrowanie indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Umowa zawarta przez pielęgniarkę z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej określa w szczególności zakres świadczeń zdrowotnych i to świadczeń realizowanych wyłącznie na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Dokonanie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń opieki zdrowotnej uprawnia pielęgniarkę do udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej..
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a u.dz.l. działalność lecznicza pielęgniarki może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Bez wątpienia podmiotami leczniczymi, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 u.dz.l., są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Wskazać również należy, iż jak stanowi przepis § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) - dalej r.p.w.d.l. w księdze rejestrowej praktyki zawodowej pielęgniarki wpisuje się w rubryce osiemnastej w polu dziewiątym nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Z kolei zgodnie z § 13 przywoływanego rozporządzenia wniosek o wpis praktyki zawodowej pielęgniarki do rejestru zawiera nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Powyższe przesądza w sposób niebudzący wątpliwości o tym, że pielęgniarka może zarejestrować indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Uwzględniając brzmienie przywołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż wykonywanie przez pielęgniarkę działalności leczniczej w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub też w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem związane jest z zawartą pomiędzy pielęgniarką a samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej umową o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Za przyjęciem takiej tezy, a za odrzuceniem wniosku że chodzić tutaj może o umowę najmu lub dzierżawy pomieszczeń od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przemawia fakt, że w tej ostatniej sytuacji pielęgniarka wykonywałaby działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej lub też w formie indywidualnej praktyki specjalistycznej, a tytuł prawny uprawniający do korzystania z lokalu przez pielęgniarkę wynikałby właśnie z zawartej umowy najmu lub dzierżawy. W takim przypadku pielęgniarka nie wykonywałaby działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem czy też jako indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.
Odnosząc się kolejno do wątpliwości artykułowanych w treści pytania stwierdzić należy, iż po myśli art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a u.dz.l. w związku z § 9 r.p.w.d.l. warunkiem wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest wcześniejsze rozstrzygnięcie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej konkursu ofert o udzielenie zamówienia zdrowotnego. Z drugiej zaś strony pamiętać należy, iż jak stanowi art. 26 ust. 2 u.dz.l. przedmiot zamówienia konkursowego nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez udzielającego zamówienia i przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ponadto po myśli art. 26 ust. 1 cytowanej ustawy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą. Jako że działalność lecznicza może być prowadzona przez pielęgniarkę, która uzyskała już wcześniej wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przyjąć należy, że pielęgniarka która zamierza ubiegać się o zawarcie umowy z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej musi zarejestrować wcześniej indywidualną praktykę pielęgniarki, indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki bądź indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania. Dopiero po uzyskaniu takiego wpisu do rejestru oraz po dokonanym kolejno przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej rozstrzygnięciu konkursu ofert i wyborze pielęgniarki jako podmiotu z którym zawarta zostanie umowa o udzielenie zamówienia zdrowotnego, pielęgniarka taka może złożyć wniosek o zarejestrowanie indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

W odniesieniu wreszcie do kwestii związanych z możliwością udzielania w ramach zarejestrowanej indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz innych podmiotów aniżeli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podnieść należy, iż umowa zawarta przez pielęgniarkę z tym ostatnim określa w szczególności zakres świadczeń zdrowotnych i to świadczeń realizowanych wyłącznie na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podkreślenia wymaga również, iż dokonanie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń opieki zdrowotnej uprawnia pielęgniarkę do udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Artur Paszkowski