Czy pielęgniarka instrumentariuszka może asystować do cięcia cesarskiego?

Pielęgniarka instrumentariuszka może asystować do cięcia cesarskiego.

Zasady kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych określają przepisy art. 62 i nast. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p. Zgodnie z art. 78 ust. 1 u.z.p.p. kształcenie podyplomowe, z wyjątkiem kursów dokształcających, jest prowadzone na podstawie programów kształcenia sporządzanych dla danego rodzaju i danej dziedziny lub zakresu przez zespoły programowe powołane przez dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w celu ich opracowania. Programy kształcenia, z wyjątkiem programów kursów dokształcających, są opracowywane w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Programy te zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

Na podstawie art. 74 ust. 2 u.z.p.p. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne - dalej r.w.dz.p. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.

Paragraf 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia przewiduje prowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek w formie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Pielęgniarka uzyskuje zatem kwalifikacje pielęgniarki instrumentariuszki po ukończeniu co najmniej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

Program kursu zatwierdzony w dniu 19 sierpnia 2015 r. przez Ministra Zdrowia przewiduje w zakresie ginekologii i położnictwa następujące umiejętności, wskazane w części 3 programu "Szczegółowe efekty kształcenia":

U37. przestrzeganie standardów i procedur postępowania w bloku operacyjnym ginekologii i położnictwa;

U38. przygotowanie sali operacyjnej, sprzętu do instrumentowania, materiału oraz i pacjentki w zależności od wykonywanego zabiegu operacyjnego w ginekologii i położnictwie;

U39. instrumentowanie, asystowanie pielęgniarce, położnej operacyjnej instrumentującej do poszczególnych zabiegów operacyjnych w ginekologii i położnictwie;

U40. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa pacjentce podczas jej pobytu na sali operacyjnej w bloku operacyjnym ginekologii i położnictwa;

U41. kontrolowanie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi i sprzętu podczas zabiegu operacyjnego w ginekologii i położnictwie;

U42. postępowanie prawidłowe z materiałem biologicznym przeznaczonym do badania oraz tkankami przeznaczonymi do utylizacji w ginekologii i położnictwie;

U43. zabezpieczenie i założenie opatrunku na ranę operacyjną.

Nabycie powyższych umiejętności, uprawnia pielęgniarkę operacyjną do asystowania do cięcia cesarskiego.