Odpowiedź:

Korzystanie z uprawnień wynikających z Karty Polaka wymaga okazania Karty Polaka oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca jest paszport.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Ochrona Zdrowia
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.) - dalej u.o.k.p. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 5 u.o.k.p. posiadacz Karty Polaka ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne. Powyższe przepisy określają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej cudzoziemców, którzy nie posiadają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i nie jest dokumentem tożsamości. Zgodnie z art. 18 ust. 3 u.o.k.p. korzystanie z uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, wymaga okazywania Karty Polaka oraz ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jej posiadacza. W przypadku cudzoziemca, który nie ma innego tytułu ubezpieczenia, legitymującego się Kartą Polaka będzie to paszport, którego numer będzie jednocześnie identyfikatorem osoby, której udzielono świadczenia w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 192 z późn. zm.)  - dalej r.n.i. (załącznik nr 3 tabela nr 7 do r.n.i.), który świadczeniodawca jest obowiązany przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia identyfikując wykonane świadczenie (§ 3 i 4 r.n.i.).

Agnieszka Pietraszewska-Macheta, autorka współpracuje z Lex Ochrona Zdrowia
Odpowiedzi udzielono 31.05.2016 r.