Czy pacjent będący w toku leczenia może zarejestrować się na podstawie skierowania w realizacji?
\\

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy pacjent będący w toku leczenia może zarejestrować się na podstawie skierowania w realizacji, jeśli zarejestrowanie dotyczy tej samej komórki organizacyjnej i tej samej jednostki chorobowej czy okolicy ciała?

Co w przypadku, jeśli skierowanie w realizacji dotyczy tej samej komórki organizacyjnej lecz innej jednostki chorobowej czy okolicy ciała?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1447) - dalej r.n.i.ś, na liście oczekujących gromadzone są w szczególności dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących, a więc data skreślenia oraz kod przyczyny skreślenia, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 10 załącznika nr 3 do r.n.i.ś. W przypadku dotyczącym rehabilitacji leczniczej kodem właściwym, charakteryzującym sytuację opisaną w treści sformułowanego pytania, będzie kod "1" - wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę. Co istotne, dla świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej obejmujących określony cykl terapeutyczny za jak najbardziej uprawniony uznać należy wniosek, zgodnie z którym już sam dzień rozpoczęcia udzielania świadczenia staje się dniem skreślenia z listy. Świadczeniodawca nie ma bowiem żadnej pewności, i mieć jej zresztą nie może, że pacjent będzie realizował świadczenia w kolejno następujących po sobie dniach cyklu. Jako, że z drugiej strony prowadzona przez świadczeniodawcę lista oczekujących na udzielenia świadczenia obejmuje wyłącznie osoby faktycznie oczekujące (a nie skreślone), to rozpoczęcie udzielania świadczeń w cyklu (skutkujące skreśleniem pacjenta z listy) pozwala na dokonanie kolejnego wpisu na listę, już na podstawie innego skierowania (w tym również od lekarza innej specjalności). Odmienne natomiast ustalenia poczynić należy w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Powyższe wynika z faktu, iż przepisy obowiązującego prawa nie zakreślają tutaj żadnego maksymalnego czasu trwania leczenia. Jednocześnie przyjąć należy, iż samo leczenie pacjenta na podstawie konkretnego skierowania obejmuje konkretną jednostkę chorobową. Jeśli więc pacjentowi udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, świadczenia zdrowotne obejmujące określoną jednostkę chorobową, to niezakończony proces leczenia obejmujący wskazaną jednostkę chorobową odbywał się będzie na podstawie jednego tylko skierowania. W tym też kontekście pacjent nie będzie mógł zostać ponownie wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia jeśli dysponuje nowym skierowaniem obejmującym tę samą jednostkę chorobową co poddana niezakończonemu jeszcze leczeniu. W sytuacji z kolei dysponowania skierowaniem dotyczącym innej jednostki chorobowej brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do wpisania pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, nawet jeśli objęty jest on już leczeniem w danej komórce organizacyjnej (leczenie dotyczy jednak innej jednostki chorobowej).

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. - dalej u.ś.o.z.), ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie jak stanowi art. 59 u.ś.o.z., świadczeniobiorca ma prawo do rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie podkreślić należy, iż po myśli art. 20 u.ś.o.z. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym co istotne, przez ambulatoryjną opiekę zdrowotną rozumieć należy udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Co istotne, w przypadku rehabilitacji leczniczej zasady kierowania świadczeniobiorców do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522). I tak w omawianym przypadku skierowanie np. na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, przy czym zasadą jest realizowanie cyklu terapeutycznego do 10 dni zabiegowych (nie więcej niż 5 zabiegów dziennie). W tym miejscu wskazać należy, iż kwestie zasad prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia normowane są również, obok przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepisami rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7 r.n.i.ś. na liście oczekujących gromadzone są dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących, a więc data skreślenia oraz kod przyczyny skreślenia, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 10 załącznika nr 3 r.n.i.ś. W przypadku odnoszącym się do świadczeń rehabilitacji leczniczej kodem właściwym, charakteryzującym sytuację właściwą dla treści sformułowanego pytania, będzie kod "1" - wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę. Co istotne, dla świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej obejmujących określony cykl terapeutyczny za jak najbardziej uprawniony uznać należy wniosek, zgodnie z którym już sam dzień rozpoczęcia udzielania świadczenia staje się dniem skreślenia z listy. Świadczeniodawca nie ma bowiem żadnej pewności, i mieć jej zresztą nie może, że pacjent będzie realizował świadczenia w kolejno następujących po sobie dniach cyklu. Jako, że z drugiej strony prowadzona przez świadczeniodawcę lista oczekujących na udzielenia świadczenia obejmuje wyłącznie osoby faktycznie oczekujące (a nie skreślone), to rozpoczęcie udzielania świadczeń w cyklu (skutkujące skreśleniem pacjenta z listy) pozwala na dokonanie kolejnego wpisu na listę, już na podstawie innego skierowania (w tym również od lekarza innej specjalności). Odmienne natomiast ustalenia poczynić należy w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Powyższe wynika z faktu, iż świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na rzecz pacjenta do czasu ustania powodu leczenia bądź do czasu skierowania pacjenta do leczenia szpitalnego – przepisy obowiązującego prawa nie zakreślają tutaj żadnego maksymalnego czasu trwania leczenia. Jednocześnie przyjąć jednak należy, iż samo leczenie pacjenta na podstawie skierowania obejmuje konkretną jednostkę chorobową. Zgodnie bowiem z przepisem § 9 ust. 2 pkt 4 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.), skierowanie zawiera w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego, przy czym nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. Jeśli więc pacjentowi udzielane są, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, świadczenia zdrowotne obejmujące określoną jednostkę chorobową, to niezakończony proces leczenia obejmujący wskazaną jednostkę chorobową odbywał się będzie na podstawie jednego tylko skierowania. W tym też kontekście pacjent nie będzie mógł zostać ponownie wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia jeśli dysponuje nowym skierowaniem obejmującym tę samą jednostkę chorobową co poddana niezakończonemu jeszcze leczeniu. W sytuacji z kolei dysponowania skierowaniem dotyczącym innej jednostki chorobowej brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do wpisania pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, nawet jeśli objęty jest on już leczeniem w danej komórce organizacyjnej (leczenie dotyczy jednak innej jednostki chorobowej).

Artur Paszkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 1 października 2014 r.

\
Data publikacji: 2 października 2014 r.