Czy odpady o kodach 180104, które nie posiadają właściwości niebezpiecznych, są o charakterze komunalnym, z którymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych (których nie ma potrzeby ważyć i ewidencjonować) faktycznie musimy przekazywać firmie mającej szczególne uprawnienia?
Przecież koszt 1 kg tych odpadów będzie o wiele droższy (pięciokrotnie) niż w przypadku odpadów przekazywanych firmie, która odbiera odpady komunalne.
Posiadacz odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03) nie może ich przekazywać przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Musi je oddawać przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie decyzje na gospodarowanie odpadami wydanymi w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – dalej u.o.
Procedura postępowania z odpadami medycznymi innymi niż niebezpieczne, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940), które są traktowane jak odpady komunalne (zbierane do niebieskich worków i nie jest dla nich prowadzona ewidencja) i przekazywanie tych odpadów podmiotom posiadającym decyzje na gospodarowanie odpadami, to dwie różne kwestie. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady medyczne są zaliczane do grupy 18 odpady medyczne i weterynaryjne. Tymczasem odpady komunalne klasyfikowane są w grupie 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie ma uprawnień do "odbierania" odpadów medycznych, bez względu na to, że nie mają one charakteru odpadów niebezpiecznych. Może on tylko odbierać odpady komunalne, a także niektóre odpady z grupy 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) i 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach, jeśli nie są zbierane selektywnie. Także przedsiębiorca transportujący medyczne odpady inne niż niebezpieczne do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia albo na składowisko odpadów musi mieć w zezwoleniu na transport odpadów wpisany ten rodzaj odpadów.
Alicja Brzezińska