W naszej firmie pracują osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te do tej pory pracują 7 godzin/dobę.
Czy od dnia 01 stycznia 2012 r. będą nadal pracować 7 godzin na dobę czy też będą mogły pracować 8 godzin na dobę?
Jaka jest podstawa prawna?

Do 31 grudnia 2011 r. każdy pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miał skróconą normę czasu pracy. Art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - dalej u.r.z.s.z. stanowi, że czas pracy takiego pracownika nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Określenie takiej właśnie normy czasu pracy miało (i ma do 31 grudnia 2011 r.) charakter bezwzględny. Od dnia 1 stycznia 2012 r. mocą przepisu art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) zmianie ulega art. 15 u.r.z.s.z. Od 1 stycznia 2012 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. A zatem do stosowania skróconej normy czasu pracy niezbędne jest orzeczenie lekarskie potwierdzające potrzebę takiego skrócenia. W stosunku do aktualnego stanu prawnego od nowego roku obniżone normy czasu pracy będą stosowane wyłącznie na podstawie orzeczenia lekarskiego. Gwoli rzetelności Autorka wskazuje, że art. 15 u.r.z.s.z został wzbogacony o ust. 2a, który od 1 stycznia 2012 r. będzie stanowił: "Normy czasu pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy".

Agnieszka Sieńko