Czy pracownik może zrezygnować z urlopu na żądanie? Wyjeżdża i chce wykorzystać urlop w pełnym przysługującym mu wymiarze dwudziestu sześciu dni.


Zgodnie z przepisem art. 1672 Kodeksu pracy "pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym." Żądanie udzielenia urlopu powinno zostać zgłoszone pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
Z przepisu tego wynika obowiązek pracodawcy do udzielenia urlopu w przypadku, gdy pracownik zgłosi takie żądanie. Warunkiem jest, by wymiar urlopu na żądanie nie przekroczył 4 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Urlop na żądanie jest uprawnieniem pracownika, a nie jego obowiązkiem. Oznacza to, że pracownik może, lecz nie musi korzystać z przysługującego mu prawa do urlopu na żądanie. Skorzystanie z urlopu na żądanie zależy wyłącznie od decyzji pracownika. Po stronie pracodawcy istnieje natomiast obowiązek udzielenia takiego urlopu (oczywiście w wymiarze określonym w Kodeksie pracy), jeśli pracownik zgłosi odpowiednie żądanie.

W związku z powyższym pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu na żądanie i wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w całości; nie dzieląc go na części i nie korzystając z uprawnienia jakie daje art. 1672 Kodeksu pracy.