Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy lekarz zatrudniony na stanowisku dyrektora podmiotu leczniczego, nie udzielający osobiście świadczeń zdrowotnych, zachowuje prawo do wykonywania zawodu po upływie 5 lat od zaprzestania udzielania świadczeń?

Odpowiedź:

Lekarz kierujący podmiotem leczniczym, nie udzielający świadczeń zdrowotnych, wykonuje zawód lekarza i w związku z tym nie ma przerwy w wykonywaniu zawodu.

Uzasadnienie:

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że lekarz, który nie wykonywał zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat, nie traci prawa do wykonywania zawodu, a jedynie jeżeli zamierza podjąć wykonywanie zawodu musi odbyć przeszkolenie. W tym celu powinien zgłosić się do właściwej okręgowej izby lekarskiej, która skieruje go na przeszkolenie, określając tryb, program, miejsce i okres przeszkolenia. Wynika to z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464) - dalej u.z.l.l.d.

Definicję wykonywania zawodu lekarza zawiera art. 2 u.z.l.l.d. Zgodnie z art. 2 ust. 3 u.z.l.l.d. za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618). Z kolei do podmiotów leczniczych zalicza się:

- przedsiębiorców (tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, które wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą),

- podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe),

- podmioty takie jak instytuty badawcze, fundacje, stowarzyszenia i kościoły, jeśli wykonują działalność leczniczą.

Artykuł 2 ust. 2 u.z.l.l.d. mówi o kierowaniu podmiotem leczniczy, a więc dotyczy lekarzy kierujących wszystkimi wyżej wymienionymi podmiotami, bez względu na ich formę prawną. Lekarza zatrudnionego na stanowisku dyrektora podmiotu leczniczego należy uznać za lekarza kierującego podmiotem leczniczym, a więc wykonywane przez niego czynności na stanowisku kierownika, czy dyrektora podmiotu leczniczego są uznawane przez ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty za wykonywanie zawodu lekarza. W takim przypadku lekarz nie ma przerwy w wykonywaniu zawodu.

Małgorzata Brzozowska-Kruczek, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 29.06.2015 r.