Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy lekarz przeprowadzający jedynie badanie kwalifikacyjne do szczepienia, które następnie jest wykonywane przez pielęgniarkę, musi odbyć kurs specjalistyczny w tym zakresie?

Czy jeśli szczepienie jest wykonywane przez pielęgniarkę w sąsiednim gabinecie, to lekarz musi wystawiać zaświadczenie o kwalifikacji do szczepienia?

Czy wystarczy ustna informacja?

Odpowiedź:

Lekarz, który wykonuje badania kwalifikacyjne do szczepień, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie problematyki szczepień ochronnych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) obowiązkowe szczepienia ochronne mogą przeprowadzać lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje. Te kwalifikacje uzyskuje się poprzez odbycie w ramach doskonalenia zawodowego kursu lub szkolenia w zakresie szczepień ochronnych i uzyskanie dokumentu potwierdzającego ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskanie specjalizacji w dziedzinie, w której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty - § 6 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086 z późn. zm.) - dalej r.o.s.o. W powyższych przepisach jest mowa o „przeprowadzaniu” szczepień ochronnych, bez wskazania, czy chodzi tu o kwalifikację do szczepień, czy samo fizyczne ich wykonanie. Powyższe, jak i analiza pozostałych przepisów dotyczących szczepień ochronnych wskazuje, że obowiązek posiadania przez lekarza odpowiednich kwalifikacji w zakresie problematyki szczepień ochronnych występuje także w przypadku, gdy lekarz wykonuje tylko badania kwalifikacyjne. Odnośnie wystawiania zaświadczenia kwalifikującego do szczepień należy wskazać, że informacje na temat przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wykonanych od dnia urodzenia są dokumentowane w dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania (§ 9 ust. 1 pkt 3 r.o.s.o.). Natomiast ze wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, który jest określony w załączniku nr 1 do r.o.s.o. wynika, że zaświadczenia w zakresie stwierdzenia braku przeciwwskazań (albo stwierdzenia przeciwwskazania) do przeprowadzania obowiązkowego szczepienia ochronnego w okresie 24 godzin od przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego nie wystawia się, gdy szczepienie odbywa się w tej samej placówce co przeprowadzono badanie pacjenta (a szczepienie to jest wykonane w okresie 24 godzin od badania kwalifikacyjnego).

Małgorzata Brzozowska-Kruczek, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 27.07.2015 r.