Odpowiedź:
Obowiązujące przepisy zezwalają, aby jeden lekarz udzielał świadczeń zdrowotnych w SOR oraz innym oddziale szpitala. W jaki sposób ma się to odbywać powinno być określone w przepisach porządkowych danego szpitala.
Uzasadnienie:
Paragraf 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237, poz. 1420 z późn. zm.) wskazuje minimalne zasoby kadrowe szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Wskazano mianowicie, że w SOR mają być lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale w SOR.
Ponadto świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić, aby w szpitalnym oddziale ratunkowym była całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia, przy tym opieka ta może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w sposób określony w przepisach porządkowych szpitala. Nie ma więc formalno-prawnych przeszkód, a w tym samym czasie lekarz udzielał świadczeń zdrowotnych w SOR oraz w oddziale dziecięcym (przy spełnieniu wymogu jednego lekarza stale przebywającego w SOR). W jaki sposób ma się to odbywać powinno być określone w przepisach porządkowych danego szpitala. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520 z późn. zm.) – dalej r.ś.g.l.s. Załącznik nr 3 do r.ś.g.l.s. zatytułowany „Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego” część I – „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej” lp. 47 – „Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)”. Taki lekarz, udzielając świadczeń w SOR, ma uprawnienia lekarza SOR, może wiec podejmować czynności, w tym wystawiać skierowania na badania, na takich samych zasadach jak lekarz stale przebywający w SOR. Przepisy nie określają na jakich drukach (z jaką pieczątką nagłówkową) lekarz możne/musi wstawiać skierowania. Może to natomiast wynikać z wewnętrznych uregulowań przyjętych w danym szpitalu.
Małgorzata Brzozowska-Kruczek, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 28 listopada 2014 r.