Czy w nowym stanie prawnym dotychczasowy kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą musi wystąpić o zgodę podmiotu tworzącego na podejmowanie innego zatrudnienia w rozumieniu art. 47 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, skoro przepisy przejściowe tej ustawy nie zawierają nakazu dostosowania umów o pracę z kierownikami do przepisów nowej ustawy?
Kierownik SP ZOZ-u (SP ZOZ utworzył powiat i on sprawuje nadzór nad zakładem) jest zatrudniony na podstawie umowę o pracę od 2008 r. a więc pod rządami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i zgodnie z art. 44 ust. 9 ww. ustawy umowa o pracę przewidywała możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie, określała jej warunki i wymiar czasu pracy.
Kierownik SP ZOZ-u jest lekarzem i na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie) pełni dyżury medyczne w innym podmiocie leczniczym oraz orzeka jako biegły w KRUS-ie i jest biegłym sądowym.
W ocenie Autorki należy uzyskać taką zgodę. Autorka co prawda podziela ocenę prawną zawartą w pytaniu niemniej jednak należy rozważyć znaczenie postanowienia art. 204 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej u.dz.l., który stanowi, że: "kierownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej [...] stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kierownikami podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami [...]." Ten zapis rodzi po stronie kierowników zatrudnionych na podstawie uchylonych przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) konieczność stosowania się do przepisów ustawy o działalności leczniczej. Rodzi się w tym miejscu pytanie o termin, do którego należy dopełnić formalności, o której mowa w art. 47 ust. 3 u.dz.l. Autorka stoi na stanowisku, że terminem tym był dzień 1 lipca 2011 r., czyli data wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej.


Agnieszka Sieńko