Odpowiedź:

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) - dalej u.p.o.r.d., pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być m.in. pojazd zespołu ratownictwa medycznego (art. 53 ust. 1 pkt 2 u.p.o.r.d.) oraz inny pojazd samochodowy używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 53 ust. 1 pkt 12 u.p.o.r.d.). Zgodnie z art. 53 ust. 1a u.p.o.r.d. Minister stwierdza wygaśnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 u.p.o.r.d., gdy ustaną okoliczności uzasadniające wykorzystanie pojazdu jako uprzywilejowanego.
Oznacza to, iż pojazd, który nie pełni roli pojazdu zespołu ratownictwa medycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), tylko - jak należy rozumieć z treści pytania, pojazdu transportu sanitarnego, może uzyskać status pojazdu uprzywilejowanego jedynie na podstawie zezwolenia MSWiA.
Jedynie status pojazdu uprzywilejowanego w myśl powyższych przepisów upoważnia pojazd do stosowania sygnałów dźwiękowych o zmiennym tonie, pozostałym pojazdom jest to niedozwolone zgodnie z treścią art. 66 ust. 4 pkt 3 u.p.o.r.d. Należy przyjąć iż o taki sygnał chodzi w pytaniu. Nie istnieje procedura przewidująca wydanie zezwolenia na używanie takich sygnałów pojazdom nie będącym pojazdami uprzywilejowanymi.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Lex Ochrona Zdrowia
Odpowiedzi udzielono 20.04.2016 r.