Czy istnieje podstawa prawna nakazująca wydanie dokumentacji medycznej nowemu podmiotowi przejmującemu sprawowanie opieki nad daną populacją?
Od dnia 1 sierpnia 2011 r. mam sprawować opiekę medyczną z zakresu POZ w gminie. Poprzedni podmiot leczniczy sprawujący do tej pory opiekę medyczną uważa, iż zgodnie z prawem dokumentacja medyczna pacjentów jest własnością podmiotu leczniczego i kończąc działalność archiwizuje ją a pacjentom może wydać tylko kopię pobierając opłatę 43 grosze za stronę lub ewentualnie może ją sprzedać nowemu podmiotowi leczniczemu za odpowiednią opłatą.
Co mogę w takiej sytuacji zrobić ponieważ wszyscy pacjenci zostaną bez dokumentacji medycznej, w której znajduję się 10-letnia historia choroby.
Chciałam również zaznaczyć, iż pacjentów będą leczyć ci sami lekarze co w poprzednim podmiocie leczniczym (ta sama lista aktywna oczywiście ponownie zebrana).
W obecnym stanie prawnym nie ma przepisu zobowiązującego do wydania dokumentacji medycznej nowemu podmiotowi sprawującemu opiekę nad populacją. Obowiązujące w tym zakresie przepisy zawarte w:
1. ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) – dalej u.p.p. – art. 23-30 u.p.p.;
2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697)
istotnie nie zobowiązują do przekazania dokumentacji, upoważniają natomiast do wystąpienia o udostępnienie dokumentacji celem zapewnienia dalszego leczenia i to udostępnienie jest odpłatne. Podstawą prawną do wystąpienia o udostępnienie dokumentacji medycznej dla nowego podmiotu leczniczego jest art. 26 ust. 3 pkt 1 u.p.p. Udostępnienie to jest jednak odpłatne. Zasady odpłatności określa szczegółowo art. 28 u.p.p.
W poprzednim stanie prawnym funkcjonował przepis, który zezwalał na przekazanie dokumentacji, ale tylko w sytuacji kiedy nowy podmiot przejmował funkcje poprzedniego podmiotu, przy czym musiało być to przejęcie w znaczeniu formalnym nie zaś tylko faktycznym. Aktualnie takiej regulacji brak. Tym samym żądanie wniesienia opłaty poprzedniego podmiotu jest uzasadnione.

Agnieszka Sieńko