Pracodawca (starostwo powiatowe reprezentowane przez starostę) zawarł umowę o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem na podst. art. 44 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz uchwały zarządu powiatu na stanowisku dyrektora w wymiarze pełnego etatu. Wynagrodzenie jest ustalone uchwałą zarządu powiatu. W umowie zawarte jest określenie "do stosunku pracy, którego podstawą jest niniejsza umowa, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy kodeksu pracy".
Czy należy dyrektorowi wypłacać dodatek za wysługę lat oraz nagrodę jubileuszową?

Kierownikowi SPZOZ-u nie przysługuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej.
Na podstawie art. 8 ustawy dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – dalej u.z.o.z., publiczny zakład opieki zdrowotnej może być utworzony m.in. przez jednostkę samorządu terytorialnego – gminę, powiat, województwo. W takim przypadku prowadzony jest on w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który jest też przełożonym pracowników zakładu. Zgodnie z art. 44 ust. 4 u.z.o.z., podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, nawiązuje z kierownikiem tego zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. Pomimo, iż w pytaniu użyto określenia dyrektor, to z uwagi na przytoczony art. 44 ust. 4 u.z.o.z., będący podstawą nawiązania stosunku pracy, przyjąć należy, iż w praktyce chodzi o kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego też dalsza część odpowiedzi odnosić się będzie do sytuacji kierownika zakładu opieki zdrowotnej.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia za pracę należnego kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyznacza ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) – dalej u.w.o., która ma m.in. zastosowanie do samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i ich kierowników (art. 1 pkt 16 u.w.o. w związku z art. 2 pkt 10 u.w.o.). Powołana ustawa ogranicza poziom wynagrodzenia jakie może otrzymać kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej tylko i wyłącznie do wynagrodzenia miesięcznego. Artykuł 8 u.w.o. reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia maksymalnego jako czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Powyższe oznacza, że kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, może pobierać jedynie wynagrodzenie miesięczne, w wysokości ograniczonej przez powołaną ustawę. Bez znaczenia jest przy tym podstawa prawna nawiązania z kierownikiem stosunku pracy, czy rodzaj zawartej z nim umowy o pracę.
W praktyce oznacza to, iż kierownikowi samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nie przysługują żadne dodatkowe świadczenia z tytułu zatrudnienia. Nie chodzi tu tylko o świadczenia przewidziane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ale również o te które wynikają z obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych (np. z układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzania). Kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie przysługuje nagroda z zakładowego funduszu nagród. Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie jest również uprawniony do otrzymania nagrody jubileuszowej. Nagroda ta jest świadczeniem dodatkowym, które mogą otrzymać jedynie osoby wymienione w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego, który wskazał, że nagroda jubileuszowa nie ma charakteru wynagrodzenia miesięcznego, jest natomiast świadczeniem dodatkowym (nagroda jubileuszowa jest świadczeniem z tytułu zatrudnienia, skoro przypada z tytułu długoletniej pracy - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 289/04, OSNP 2006/5-6/77).
A zatem, z tytułu świadczenia pracy na stanowisku kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nagroda jubileuszowa nie przysługuje nawet, jeżeli kierownik przepracował wymagany do jej nabycia okres.
Podsumowując stwierdzić należy, iż kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie przysługuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej.

Wskazać jednakże należy, iż kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej można, w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, przyznać dodatkowo na podstawie ustawy kominowej nagrodę roczną. Nagrodę roczną przyznaje, na wniosek rady społecznej, organ administracji rządowej właściwy do utworzenia tego zakładu lub organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która ten zakład utworzyła.
Joanna Kaleta