Czy całość kwoty wynikającej z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki szkolne ma być przekazana na wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek?

Czy wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek szkolnych powinien obejmować tylko kwotę 400 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu?

Co powinien zrobić świadczeniodawca jeżeli po wypłacie 400 zł zostaną środki finansowe?

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu środki przekazane na podwyżki nie zostaną wykorzystane przez świadczeniodawcę zgodnie z treścią porozumienia zawartego ze związkiem zawodowym lub zaopiniowanego pozytywnie przez OIPiP, podlegają one zwrotowi - § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u. oraz § 2 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 września 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów.

Zgodnie z § 2 ust. 3 r.o.w.u. na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1, dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ust. 1, obejmujących:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w ust. 4 lub 5, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

W oparciu o ten przepis, postanowienia w sprawie zasad dystrybucji środków na podwyżki zawarte zostały we wzorze aneksu do umowy na udzielanie świadczeń w zakresie POZ, określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 września 2015 r. Paragraf 2 ust. 1 aneksu stanowi, iż w przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 1 r.o.w.u. zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 r.o.w.u., albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 5 r.o.w.u., kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi:

1) w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2) w okresie od 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia OWU;

- w zw. z § 2 ust. 3 pkt 2 do r.o.w.u.

W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 1 r.o.w.u. zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 r.o.w.u., albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 5 r.o.w.u., z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może także nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.

W związku z tym w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu środki przekazane na podwyżki nie zostaną wykorzystane przez świadczeniodawcę zgodnie z treścią porozumienia zawartego ze związkiem zawodowym lub zaopiniowanego pozytywnie przez OIPiP, podlegają one zwrotowi.