W Instytucie Weterynarii w Puławach zbadano do tej pory 120 tysięcy próbek. Odnotowano 108 przypadków ASF u dzików oraz 17 ognisk w gospodarstwach utrzymujących świnie. 

W opinii naukowców najważniejszymi środkami w zwalczaniu tej choroby jest likwidacja chowu trzody chlewnej w gospodarstwach nieprzestrzegających zasad bioasekuracji, zakaz handlu obwoźnego, zmniejszenie populacji dzików do 0.5 sztuki na kmkw , a także skuteczny monitoring bierny, czyli zbieranie i utylizacja padłych dzików. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że w wyniku przeprowadzonych po 10 sierpnia 2016 roku kontroli wydano 31 decyzji o uboju lub zabiciu świń w gospodarstwach nie spełniających wymagań bioasekuracji w łącznej liczbie 1669 sztuk. 
Do najczęściej podejmowanych przez Inspekcję Weterynaryjną działań należały: likwidacje ognisk i przypadków ASF, kontrole gospodarstw, pobieranie próbek, kontrole doraźne, kontrole podmiotów, kontrole środków transportu, a także szkolenia. 

W wyniku przeprowadzonych w 2016 roku blisko 800 kontroli stwierdzono 533 nieprawidłowości w zakresie niezgodności z rozporządzeniem w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Wykryto również 11 naruszeń przepisów kwalifikujących się do zgłoszenia przestępstw do organów ścigania, co zostało zrobione.
Ponadto podczas kontroli stwierdzono także 625 naruszeń przepisów kwalifikujących się do sprawy o wykroczenia. 

Podczas posiedzenia postanowiono o powołaniu, w ramach zespołu, grupy roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Do zadań podgrupy będzie należało wypracowanie skutecznych metod realizacji planów łowieckich, jako jednego z głównych mechanizmów ograniczenia rozprzestrzeniania afrykańskiego pomoru świń u dzików, a także przeprowadzenie analizy zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi i rolnymi, w kontekście wzrostu pogłowia dzików oraz opracowanie propozycji rozwiązań wpływających na ograniczenie tej tendencji. Przewodniczącym grupy został podsekretarz stanu ministerstwie środowiska Andrzej Konieczny. 

Międzyresortowy zespół podjął 3 uchwały. Zobowiązują one ministra środowiska do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia gęstości populacji dzików do poziomu co najwyżej 0,5 osobnika /kmkw w obwodzie łowieckim na obszarach, na których prowadzony jest sanitarny o odstrzał dzików, a także do podjęcia współpracy z organami samorządu gminnego w zakresie tworzenia grzebowisk w szczególności na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń oraz na obszarach zagrożonych rozprzestrzenianiem się tej choroby. 

W zakresie ewentualnego, sprawnego tworzenia grzebowisk zobowiązano Głównego Lekarza Weterynarii do aktywnej współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Środowiska oraz z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego. 

Wszystkich członków międzyresortowego zespołu zobowiązano do przedstawiania pisemnych sprawozdań dotyczących działań podjętych w związku z realizacją zadań zespołu wraz z wnioskami. 

 

Źródło: www.minrol.gov.pl