Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa umożliwia placówkom zdrowotnym i lekarzom uzyskanie na podstawie danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych elektronicznego potwierdzenia prawa pacjenta do świadczenia w ramach ubezpieczenia w NFZ. Wystarczające będzie podanie numeru PESEL (w przypadku dzieci do 3 miesiąca życia PESEL rodzica). Pacjent nie będzie musiał okazywać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, a placówka czy lekarz będą mieli miał gwarancję, że udzielone świadczenie nie zostanie zakwestionowane przez NFZ.

Jeśli nie uda się potwierdzić prawa do ubezpieczenia numerem PESEL (np. z powodu braku dostępu do Internetu), będzie można przedstawić jak dotychczas np. druk ZUS RMUA, legitymację rencisty lub emeryta. W przypadku braku takich dokumentów pacjent będzie mógł też złożyć oświadczenie, że jest ubezpieczony. Osobę składającą fałszywe oświadczenie NFZ obciąży kosztami udzielonego świadczenia.

W stanach nagłych pacjent będzie mógł przedstawić dokument później. Jeśli lekarz lub placówka zdrowotna udzieli świadczenia pacjentowi, którego prawo do usługi zostało potwierdzone, ale okaże się, że nie był on ubezpieczony, to NFZ nie będzie mógł odmówić jej rozliczenia. W ustawie są też rozwiązania umożliwiające Funduszowi szybkie odzyskiwanie kosztów świadczeń udzielonych osobom nieuprawnionym w postępowaniu egzekucyjnym.

Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

Źródło: www.mp.pl