CSIOZ wyjaśnia, że dotychczasowa współpraca przy Projekcie P1 z Unizeto nie gwarantowała zamawiającemu pomyślnego zakończenia prac nad integracją systemu. Zarówno firma jak, jak i CSIOZ uznały, że nie jest ona w stanie zrealizować procesu integracji produktów Projektu P1, pomimo podjęcia przez Centrum szeregu działań wpierających i naprawczych, w tym umożliwienia prac wykonawcy w siedzibie CSIOZ oraz zaangażowania do pomocy pracowników Centrum oraz firm doradczych

Czytaj: MZ zaprezentowało harmonogram wdrażania platformy P1>>> .

Po wykorzystaniu wszystkich form pomocy niesionych przez CSIOZ, firma Unizeto odstąpiła od umowy. „Ponieważ naszym priorytetem jest zagwarantowanie ciągłości realizacji Projektu, CSIOZ natychmiast przystąpiło do procesu wyboru nowego wykonawcy. Do negocjacji zaproszono wiodące firmy z sektora IT. Obecnie zakończyliśmy etap oceny ofert” – informuje CSIOZ na swojej stronie.

Projekt P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” ma na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom, w tym między innymi podmiotom leczniczym, aptekom, praktykom lekarskim, i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.



 

CSIOZ przypomina, że realizacja Projektu P1 przyniesie poprawę jakości obsługi medycznej, wynikającą z podniesienia jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienia obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

CSIOZ zapowiada też, że o dalszych krokach, związanych z realizacją Projektu P1, będzie informować na bieżąco.