Do projektu mogą zgłaszać się podmioty udzielające świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które posiadają umowę na udzielanie tych świadczeń zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz które przystępują do procesu akredytacji po raz pierwszy.

Podmioty zgłaszające się do udziału w projekcie zobowiązane są do przedłożenia kwestionariusza rekrutacyjnego z aktualnym wypisem z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub z Rejestru praktyk zawodowych, a także z odpisem KRS lub CEIDG, do 16 stycznia 2017 roku.

Projekt „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” jest projektem poza konkursowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowie, Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.cmj.org.pl

Źródło: www.cmj.org.pl