Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłosiło, że prowadzi dodatkowy nabór do projektu „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent”. W wyniku dodatkowej edycji rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 5 szpitali.

Rekrutacja będzie prowadzona do 11 marca 2015.

Planowane wsparcie prowadzone będzie według następującego harmonogramu:

- konsultacje w zakresie wdrażania standardów akredytacyjnych: jednodniowe spotkanie na miejscu w szpitalu – ocena wstępna – maj 2015 rok., w kolejnych miesiącach po spotkaniu będą realizowane konsultacje telefoniczne, mailowe,

- warsztaty szkoleniowe w szpitalu w zakresie standardów akredytacyjnych (dwudniowe szkolenia na miejscu w szpitalu) – czerwiec 2015 rok,

- przegląd akredytacyjny w szpitalu (3-dniowy przegląd pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych prowadzony przez zespół wizytatorów) – wrzesień 2015 rok.

Szkolenia z zakresu zdarzeń niepożądanych będą stanowić dodatkowe wsparcie dla szpitali uczestniczących w projekcie i organizowane będą poza szpitalem, w kilkunastu lokalizacjach w III kwartale 2015 roku.

Do projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze posiadające w swojej strukturze szpital, posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego zawartą z NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, nie uczestniczące wcześniej w procesie akredytacji prowadzonym w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia dnia 25 stycznia 2010 r. Nr 2, poz. 24 z oraz nie uczestniczące wcześniej w realizowanym przez CMJ projekcie „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (podmioty lecznicze, w których nie przeprowadzono przeglądu akredytacyjnego w ramach w/w projektu).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 9 marca 2015 r.