W związku z tym planowane jest opracowanie propozycji programowej w formie publikacji pt. „Bezpieczeństwo Pacjenta Przewodnik i Wskazówki dla Kadry Dydaktycznej”, w oparciu o uznany i powszechnie wprowadzany WHO Patient Safety Curriculum Guide. Multi-professional Edition; 2011.

Wprowadzenie takich zmian w kształceniu medycznym jest także zgodne z wymogiem Zalecenia Rady Unii Europejskiej, opublikowanym 9 czerwca 2009 roku, w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, które rekomenduje uwzględnianie kwestii bezpieczeństwa pacjentów w kształceniu przed- i podyplomowym, podczas stażu oraz w ustawicznym rozwoju zawodowym wszystkich pracowników ochrony zdrowia; a także z Luksemburską Deklarację Bezpieczeństwa Pacjentów, która zaleca wprowadzanie problematyki bezpieczeństwa pacjenta do standardowych programów nauczania profesjonalistów medycznych.

Jest to także zgodne z Deklaracją Krakowską na temat Edukacji w Jakości Opieki i Bezpieczeństwie Pacjenta, uzgodnioną w trakcie konferencji eksperckiej "Edukacja w jakości i bezpieczeństwie pacjenta", zorganizowanej pod auspicjami prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. 

W wielu krajach, w tym także i w Polsce, tzw. wiedza o poprawie i bezpieczeństwie opieki (patient safety and improvement science) nie stanowi stałego elementu nauczania w kształceniu przeddyplomowym, podyplomowym ani ustawicznym.

 

Dlatego, realizując priorytet dwuletniej umowy o współpracy na lata 2016-2017, pomiędzy ministrem zdrowia a Europejskim Biurem WHO, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce zainaugurowały wprowadzanie tematyki bezpieczeństwa pacjenta w kształceniu przeddyplomowym na wydziałach lekarskich, lekarsko-stomatologicznych, pielęgniarstwa oraz farmaceutycznych.

Program rozpoczął się 24-25 października 2016 roku w Ministerstwie Zdrowia warsztatami dla koordynatorów desygnowanych przez uczelnie medyczne.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza do udziału w programie wszystkie uczelnie i wydziały nauk medycznych. Robocze spotkanie dla koordynatorów odbędzie się 22 maja 2017 roku w Krakowie, przed rozpoczęciem corocznej konferencji CMJ "Jakość w Opiece Zdrowotnej". 


Źródło: www.cmj.org.pl