Jak wynika z sondażu, niezadowolenie z opieki zdrowotnej deklaruje prawie cztery piąte ankietowanych (78 proc.).

Według ośrodka można jednak zauważyć, że niezadowolenie w mniejszym stopniu wyrażają mieszkańcy województw: podkarpackiego (69 proc.), opolskiego (70 proc.), świętokrzyskiego (73 proc.), zachodniopomorskiego (73 proc.) i małopolskiego (74 proc.). Najwyższy poziom niezadowolenia jest z kolei wśród respondentów z województw lubuskiego i łódzkiego (po 85 proc.), podlaskiego i pomorskiego (po 83 proc.).

Badanie pokazało, że w ocenie społecznej najsłabszą stroną państwowej opieki zdrowotnej jest dostępność usług lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych – zarówno jeśli chodzi o czas oczekiwania, lokalizację zakładów świadczących takie usługi, jak i o dogodną godzinę wizyty, np. po pracy czy szkole.

Wśród ogółu badanych dobre zdanie o dostępności usług lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych ma tylko 13 proc. badanych, czego rezultatem jest dość niska ocena tego obszaru działalności służby zdrowia (przeciętna ocena na skali od –1 do +1 wynosi –0,39).

W żadnym regionie kraju CBOS nie odnotował dodatniego bilansu opinii na temat dostępności usług specjalistów i diagnostów. Nieco częściej dostrzegają ją mieszkańcy województw: podkarpackiego (26 proc. opinii pozytywnych; przeciętna ocena na skali od –1 do +1 wynosi –0,22) i lubelskiego (16 proc.; –0,29), a najrzadziej – lubuskiego (8 proc.; –0,53), kujawsko-pomorskiego (9 proc.; –0,49) i łódzkiego (12 proc.; –0,48).

Według CBOS relatywnie niewielkie regionalne zróżnicowanie opinii o systemie opieki zdrowotnej może brać się w pewnym stopniu stąd, iż w żadnym z województw kondycja państwowej służby zdrowia – mierzona liczbą osób przypadających na jednego lekarza i diagnostę laboratoryjnego, liczbą porad udzielanych przeciętnie przez jednego lekarza oraz liczbą mieszkańców w przeliczeniu na jedną placówkę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – nie może być uznana za jednoznacznie lepszą niż w pozostałych.

Badania „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 3–9 lutego oraz 8–14 marca 2012 roku na reprezentatywnych losowych próbach dorosłych mieszkańców Polski (N=2014).(PAP)