Celem szkoleń i warsztatów będzie promocja funkcji compliance w przedsięwzięciach podmiotów gospodarczych i zapobieganie możliwości zaistnienia ryzyk w ich działalności. Dotyczy to między innymi zjawisk korupcyjnych, konfliktu interesów,  zjawiska płatnej protekcji czy niezgodności z przepisami prawa rynku kapitałowego.

W ramach szkoleń omawiane będą między innymi uregulowania dotyczące problematyki zarządzania ryzykiem i compliance, geneza i znaczenie kultury compliance i prawidłowego stosowania odpowiednich regulacji w instytucjach zagranicznych, budowanie funkcji compliance w obszarze zamówień publicznych. Do zagadnień omawianych podczas szkoleń będą należały także doświadczenia krajowe w tworzeniu funkcji compliance, zwłaszcza wśród spółek notowanych, oraz efekty prac naukowo-badawczych prowadzonych w tej dziedzinie.

Działania te mają posłużyć budowie zaufania do rynku kapitałowego, umocnieniu jego funkcjonowania, podnoszeniu kultury w organizacji oraz lepszego działania rynku w warunkach niepewności i ryzyka.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 roku GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.