Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie ich umiejętności aplikacji nabytej wiedzy i rozwiązywania konkretnych problemów etyczno-prawnych w praktyce zawodowej.

Do udziału w studium zapraszamy lekarzy, personel medyczny, pracowników administracji służby zdrowia, duchownych związanych ze służbą zdrowia oraz osoby zainteresowane problematyką bioetyczną.

Założenia programowe: zapoznanie z kryteriami i zasadami umożliwiającymi ocenę różnego rodzaju problemów bioetycznych w Polsce i na świecie, które łączą się z dylematami etyczno-prawnymi w praktyce medycznej.

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in.:

  • uwarunkowania antropologiczne i filozoficzne problematyki medycznej
  • klasyfikacja źródeł bioetyki i prawa medycznego
  • kultura bezpieczeństwa w relacjach lekarz – pacjent
  • problematyka zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych w lecznictwie
  • prawa pacjenta a prawa lekarza; przedmiot odpowiedzialności zawodowej
  • zasady działania i praktyka komisji bioetycznych
  • prokreacja wspomagana medycznie
  • problemy współczesnej tanatologii i opieki paliatywnej
  • aspekty etyczno-prawne reklamy produktów leczniczych
  • refundacja leków w świetle nowelizacji ustawy farmaceutycznej

Organizacja studiów: 2 semestry
Za udział w studiach przysługują punkty edukacyjne.

Elektroniczna rejestracja kandydatów: 
https://podyplomowe.uksw.edu.pl

Więcej informacji:
Mgr Karolina Smoderek, 
tel. (22) 569 97 48; e-mail: cecib@uksw.edu.pl
www.cecib.uksw.edu.pl


Wolters Kluwer Polska jest patronem medialnym studium.