Spotkałam się z odmową bezpłatnego wydania leków wdowie po inwalidzie wojennym. Osoba ta zachowała prawo do renty rodzinnej, nie otrzymała nowego numeru renty, ani nie podlegała wymianie legitymacji. Czy osoba ta ma nadal uprawnienia do bezpłatnego otrzymywania leków?

Wdowa po inwalidzie wojennym, która zachowała prawo do renty rodzinnej ma uprawnienia do bezpłatnego otrzymywania leków.

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.), osobie pobierającej rentę rodzinną przysługuje prawo do bezpłatnych leków w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podobny zapis znajdujemy w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Wdowom i wdowcom po zmarłych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki spełniające łącznie następujące warunki:

1) oznaczone symbolem "Rp" lub "Rpz" w decyzji dopuszczającej do obrotu;

2) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobom tym receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. Lekarz albo felczer wystawiający receptę obowiązany jest wpisać na recepcie numer PESEL wdowy po zmarłym inwalidzie wojennym. Zarówno przy wystawianiu recepty, jak i przy jej realizacji należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie. Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.