Będzie system monitorowania kosztów leczenia i sytuacji finansowej podmiotów leczniczych
\\

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych.

Rozporządzenie określa:

1. minimalne warunki organizacyjno-techniczne Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych;

2. strukturę dokumentów elektronicznych zawierających dane, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, umożliwiających przekazywanie raportów drogą elektroniczną;

3. minimalną funkcjonalność systemu.

System ma służyć gromadzeniu i przetwarzaniu danych o kosztach leczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz danych o sytuacji finansowo-ekonomicznej określonych podmiotów leczniczych (SP ZOZ-ów, jednostek budżetowych, instytutów badawczych, podmiotów leczniczych w formie spółki kapitałowej utworzonej przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do którego podmioty te przystąpiły i w którym mają udziały lub akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia).

Podstawą wydania aktu jest art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.).

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

W chwili obecnej rozporządzenie czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.bip.mz.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2013 r.

\
Data publikacji: 10 czerwca 2013 r.