Przedmiotowe rozporządzenie określa wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, rodzaj i zakres dokonywanych zmian oraz wykaz danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę w pozwoleniu na import równoległy oraz sposób i tryb dokonywania tych zmian.


Rozporządzenie zastąpi w całości obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia (Dz. U. Nr 165, poz. 1734 z późn. zm.). Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1245), która zmieniła ustawę w zakresie dokumentów, które importer równoległy będzie musiał dołączyć do wniosku w wydanie pozwolenia (w tym Charakterystyki Produktu Leczniczego lub Charakterystyki Produktu Leczniczego Weterynaryjnego wraz z jej tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego lub przetłumaczenia w podobny sposób ulotki państwa eksportu). Wydanie niniejszego rozporządzenia jest konieczne również na fakt, że na importera równoległego założona została również część obowiązków określonych w dodanym do ustawy art. 2a odnoszącym się do wyrobów medycznych.

Źródło: www.mz.gov.pl